Wetgever verduidelijkt kader voor intrekken en weigeren reisdocumenten in Consulair Wetboek

Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten

Sinds 24 augustus 2015 kan de federale minister van Buitenlandse Zaken het paspoort en de reisdocumenten intrekken of ongeldig verklaren van landgenoten waarvan vermoed wordt dat ze handelingen zullen stellen die een bedreiging vormen voor de openbare veiligheid. De procedure werd via de wet van 10 augustus 2015 toegevoegd aan het Consulair Wetboek. Maar bij de toepassing van de bepalingen zijn een aantal lacunes en onvolmaaktheden naar boven gekomen. De wetgever voert daarom een aantal wijzigingen door. Verschillende artikels worden herschreven, verduidelijkt of verplaatst voor meer efficiëntie en een betere leesbaarheid. Hier en daar zijn er inhoudelijke aanpassingen.

Meldplicht politie en OM

Zoals de categorieën personen die het openbaar ministerie én de politiediensten moeten meedelen aan de Minister van Buitenlandse Zaken waarbij wordt verduidelijkt dat het gaat om Belgen waarnaar een strafrechtelijk onderzoek loopt voor een wanbedrijf als bedoeld in de artikelen 198, 199 of 199bis van het Strafwetboek (fraude en vervalsing van paspoorten), vrijheidsbeperkende maatregelen zijn genomen met verbod het grondgebied te verlaten, een Belgisch, Europees of internationaal aanhoudingsbevel werd verleend of een seining ter fine van arrestatie. Gezien de Minister van Buitenlandse Zaken alleen bevoegd is voor de afgifte van identiteitskaarten voor Belgen die ingeschreven staan in de consulaire registers in het buitenland, mogen de mededelingen alleen betrekking hebben op deze Belgen. De wetgever verduidelijkt dat het OM en de politie de meldingen op eigen initiatief moet doen en daarbij de regels van het College van de Procureurs-generaal moeten volgen.

Passban

Er wordt een brede wettelijke basis gecreëerd voor de seining en verwerking van gegevens in Passban. In de databank worden de personen opgenomen die ofwel het voorwerp uitmaken van een seining door de bevoegde gerechtelijke overheden, politie- of inlichtingendiensten of het OCAD, ofwel op initiatief van de FOD Buitenlandse Zaken worden opgenomen in geval van vermoeden van fraude of om kinderontvoering te voorkomen. In die gevallen kan niet ambtshalve een paspoort, reisdocument of identiteitskaart worden afgegeven.

Weigering reisdocumenten bij vrees voor parentale ontvoering

Het Consulair Wetboek wordt ook afgestemd op de wet van 30 juli 2018 die voorziet in de mogelijkheid om een paspoort van een minderjarige te weigeren of in te trekken bij vrees voor parentale ontvoering. De weigeringsgronden die de wetgever heeft toegevoegd aan artikel 374/1 van het Burgerlijk Wetboek worden opgenomen in het Consulair Wetboek. De weigering of intrekking van een identiteitsdocument van een minderjarige volgens de wet van 30 juli 2018 moet ook automatisch de weigering of intrekking van het paspoort of reisdocument van diezelfde minderjarige tot gevolg hebben anders verliest het bekomen uitreisverbod volledig zijn effect. Het huidige Consulaire Wetboek voorziet geen enkele bepaling in die zin en wordt dus aangevuld.

In werking: 1 september 2019

Bron: Wet van 3 juli 2019 tot wijziging van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek en van de wet van 10 februari 2015 met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten, BS 22 augustus 2019.
Zie ook
Wet van 30 juli 2018 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen, BS 23 november 2018.
Wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van het Consulair Wetboek, BS 24 augustus 2015.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  473