Wetgever stemt KB/WIB 1992 af op diverse recente wetswijzigingen

Via het KB van 22 mei 2017 wordt het KB/WIB 1992 aangepast als gevolg van enkele recente wetswijzigingen.

Het gaat hier vooral om de aanpassing van verwijzingen naar recent gewijzigde artikelen van het WIB 1992, en naar recent gewijzigde financiële wetgeving.

We noteerden onder meer volgende wijzigingen:

 • als gevolg van de recente staatshervorming wordt in het KB/WIB 1992 de verwijzing naar het ‘Instituut tot aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in nijverheid en landbouw’ vervangen door verwijzingen:
  • naar het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’ voor het Vlaamse Gewest, en
  • naar de ‘Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche (DGO6)’ voor het Waalse Gewest;
 • in diverse artikelen van het KB/WIB 1992 wordt de verwijzing naar artikel 90 van het WIB 1992 aangepast (speculatiebelasting). De ‘wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht’ (tax shift-wet) heeft artikel 90 van het WIB 1992 immers onderverdeeld in leden (art.48, tax shift-wet);
 • overeenkomstig dezelfde logica worden in het KB/WIB 1992 de verwijzingen naar de artikelen 201 (investeringsaftrek), 145(8) (betalingen voor het pensioensparen) en 154bis (vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag) van het WIB 1992 aangepast;
 • de verwijzingen naar de ‘wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten’ en die naar het ‘koninklijk besluit van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging’ die in het KB/WIB 1992 staan, worden vervangen door verwijzingen naar:
  • de ‘wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders’, en
  • de ‘wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen’. Deze wet voerde een nieuw wettelijk kader in voor het collectief beheer van beleggingsportefeuilles;
 • artikel 73(4ter) van het KB/WIB 1992 wordt opgeheven, omdat deze bepaling werd hernomen in artikel 205ter, § 5 van het WIB 1992. Als gevolg daarvan wordt het opschrift van “Afdeling 27quater. Definitief belaste inkomsten” van het KB/WIB 1992 aangepast.

In werking

Het KB van 22 mei 2017 treedt in werking op 16 juni 2017, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 22 mei 2017 houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92, BS 6 juni 2017.
Zie ook:– Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 1992), BS 13 september 1993.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92

Afkondigingsdatum : 22/05/2017
Publicatiedatum : 06/06/2017

Gepubliceerd op 08-06-2017

  658