Wetgever schrapt overbodige bepalingen in RPPol (art. 53-57 Verzamelwet Geïntegreerde politie)

De wetgever heeft een reeks overbodige bepalingen uit het RPPol geschrapt. Het gaat om ‘essentiële, statutaire aspecten’ die ook zijn opgenomen in ‘de Wet op het statuut van het politiepersoneel van 26 april 2002’ of Exoduswet. Onder meer met betrekking tot de anciënniteit en de rangschikking (benoemende overheid), de graden en de loonschalen, het spreekrecht, de deontologische code, diplomavereisten voor de graad van inspecteur, de bevordering door verhoging in graad, de ambtsontheffing en de gewaarborgde bezoldiging.

Dit onderdeel van de Verzamelwet Geïntegreerde politie treedt in werking op 9 mei 2016, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 21 april 2016 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. – Geïntegreerde politie, BS 29 april 2016. (art. 53-57 Verzamelwet Geïntegreerde politie)
Zie ook RPPol Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, BS 30 april 2002. (Exoduswet)

Laure Lemmens

Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken - Geïntegreerde politie

Afkondigingsdatum : 21/04/2016
Publicatiedatum : 29/04/2016

Gepubliceerd op 11-05-2016

  482