Wetgever reorganiseert Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (art. 24 – 28 PW)

De programmawet van 1 juli 2016 voorziet in een reorganisatie van de Sociale inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Daartoe wordt het Sociaal Strafwetboek aangepast.

Voltijdse directeur

Vooral het opnieuw invoeren van de functie van een voltijdse directeur van het Federaal Aansturingsbureau (‘het Bureau’) springt in het oog. Het mandaat loopt 6 jaar. Het roterende voorzitterschap van de SIOD wordt afgeschaft. De wetgever kiest voor een voltijdse manager omdat de verantwoordelijkheden en de taken van de SIOD in het kader van de strijd tegen sociale fraude en de strijd tegen sociale dumping in het bijzonder toegenomen zijn.

Uit de toelichting bij de programmawet blijkt dat deze functie van bij de oprichting van de SIOD in 2006 werd ingevuld door een interim-directeur. Eind 2012 kwam er een systeem waarbij om de 2 jaar een andere leidend ambtenaar van de betrokken diensten de functie vervult. Maar nu is het dus noodzakelijk om de leiding van de SIOD toe te vertrouwen aan iemand die dit als zijn enige taak heeft, zo klinkt het. Het gaat om een managementfunctie – de ‘directeur van het Bureau’ - waarvan de Koning de benoemingsvoorwaarden en het geldelijk en administratief statuut verder moet invullen.

Logischerwijs herneemt de wetgever de formulering van de taken van de directeur zoals die omschreven werden vóór de invoering van de functie van diensthoofd. Men heeft het bij de taakomschrijving voortaan over de ‘uitoefening van het dagelijks beheer van het bureau’.

Uitgebreid met experten

De functie van diensthoofd is overbodig geworden en wordt geschrapt. Maar het Bureau wordt wel uitgebreid met experten die de directeur moeten ondersteunen bij de uitwerking en de opvolging van het beleidsplan en het operationeel plan. Een en ander moet wel nog uitgewerkt worden bij KB.

Voortaan ziet de samenstelling van het Bureau er als volgt uit:

  • de directeur;
  • experten belast met de ondersteuning van de directeur bij het opstellen en opvolgen van het beleidsplan en het operationeel plan;
  • een magistraat van een arbeidsauditoraat of van een arbeidsauditoraat-generaal;
  • leden van de FOD Werkgelegenheid, van de FOD Sociale Zekerheid, van de openbare instellingen van sociale zekerheid of van de POD Maatschappelijke Integratie
  • een lid van de FOD Financiën;
  • analisten en experten in het domein van opsporing en bestrijding van fraude (informatieverzameling);
  • sociaal inspecteurs van de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, de RSZ en de RVA, die worden geïntegreerd in de ploeg voor het opsporen van informaticafraude.

Daarnaast krijgt de SIOD 7 bijkomende medewerkers. Want de SIOD moet evolueren naar een strategisch orgaan dat beleidsondersteunend en beleidsvoorbereidend werk doet. Daarom is de aanwerving van 7 bijkomende medewerkers met andere profielen dan de huidige coördinatoren van SIOD nodig, zo blijkt uit het bijhorend commissieverslag. In statutair opzicht zijn die nieuwe medewerkers sociaal inspecteurs, maar zij zullen geen actieve controletaken op het terrein uitvoeren. Zij zullen wel verder de gemeenschappelijke acties van de inspectiediensten coördineren en aansturen en op een meer projectmatige manier werken.

Coördinatiecomités

Het actieplan voor de strijd tegen sociale dumping voorziet ook in de oprichting van 2 structurele coördinatiecomités die instaan voor de opvolging van het operationele plan: een comité voor het stelsel van de werknemers en een comité voor het stelsel van de zelfstandigen.

Maar die comités moeten niet bij wet worden ingesteld en dat komt hun flexibiliteit ten goede. Het actieplan bepaalt ook dat de goedkeuring van het operationele plan en de rapportering over het bereiken van de doelstellingen wordt toevertrouwd aan het strategisch comité.

In werking

De hervorming treedt in werking op 1 januari 2017. Maar de bepaling die de aanstelling van experten mogelijk maakt, treedt al in werking op 1 juli 2016.

Bron:Programmawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 (art. 24 – 28 PW)

Steven Bellemans

Programmawet

Afkondigingsdatum : 01/07/2016
Publicatiedatum : 04/07/2016

Gepubliceerd op 08-07-2016

  115