Wetgever regelt beroep tegen weigering van FSMA om een vergunning als alternatieve-financieringsplatform af te leveren

Een aanvrager kan bij de Raad van State, volgens een versnelde procedure vastgesteld door de Koning, beroep instellen tegen de weigering van een vergunning als alternatieve-financieringsplatform. Daarbij wordt het ontbreken van een beslissing van de FSMA binnen de gestelde termijn gelijkgesteld met een weigering van een vergunning

Dat staat in de wet van 18 april 2017 die hiertoe de wet van 2 augustus 2002 vervolledigt (nieuw punt 52°, art. 122, wet van 2 augustus 2002, ingevoerd door art. 2, wet van 18 april 2017).

Ook tegen elke beslissing, die de FSMA neemt krachtens de artikelen 14, 15, 19, 30 of 32 van de wet ‘van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën’, kan beroep aangetekend worden. Deze wet stelde een reglementair statuut in voor alternatieve financiering via crowdfundingplatformen en startersfondsen.

In deze artikelen staat onder meer:

  • dat alternatieve-financieringsplatformen elke wijziging in de controlerende aandeelhoudersgroep moeten melden aan de FSMA. Deze wijzigingen mogen enkel doorgevoerd worden na advies van de FSMA (art. 14, wet van 18 december 2016);
  • dat elk voorstel tot benoeming of (niet-)hernieuwing van een benoeming van leden van het bestuursorgaan en personen belast met de effectieve leiding van het alternatieve-financieringsplatform vooraf ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de FSMA. De FSMA beslist dan of deze benoemingen mogen plaatsvinden (art. 15, wet van 18 december 2016);
  • dat alternatieve-financieringsplatformen die hun activiteiten willen uitbreiden naar het grondgebied van een andere Staat, de FSMA hiervan op de hoogte moeten brengen. De FSMA kan zich verzetten tegen dit project (art. 19, wet van 18 december 2016);
  • het verstrekken van alternatieve-financieringsdiensten door buitenlandse ondernemingen (kredietinstellingen en beleggingsondernemingen). Deze ondernemingen hebben hiervoor onder meer een vergunning nodig die de FSMA aflevert. Zij kan deze vergunning intrekken als de buitenlandse onderneming de wettelijke voorwaarden niet naleeft (art. 30 en art. 32, wet van 18 december 2016).

Het beroep tegen de krachtens bovenstaande artikelen van de wet van 18 december 2016 genomen beslissingen heeft opschortende werking, tenzij de FSMA haar beslissing, om zwaarwichtige redenen, uitvoerbaar niettegenstaande hoger beroep zou hebben verklaard.

De programmawet van 10 augustus 2015 voerde de tax shelter in voor startende ondernemingen en de vrijstelling van roerende voorheffing voor leningen via crowdfundingplatformen. Bij gebrek aan een reglementair kader voor die crowdfundingplatformen, stond de tax shelter tot de inwerkingtreding van de wet van 18 december 2016 enkel open voor directe investeringen. Bij gebrek aan erkenningsvoorwaarden voor crowdfundingplatformen, kon er ook geen gebruik worden gemaakt van de vrijstelling van roerende voorheffing op leningen.

In werking

De wet van 18 april 2017 treedt in werking op 1 februari 2017. Dat is op dezelfde dag als de ‘wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën’ (art. 60, wet van 18 december 2016 (inwerkingtreding Titel 2)).

Bron:Wet van 18 april 2017 tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, BS 25 april 2017.
Zie ook:– Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, BS 20 december 2016 (art. 14, art. 15, art. 19, art. 30, art. 32 en art. 60). – Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september 2002 (art. 122)

Christine Van Geel

Wet tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën

Afkondigingsdatum : 18/04/2017
Publicatiedatum : 25/04/2017

Gepubliceerd op 27-04-2017

  214