Wetgever pakt misbruik van economische werkloosheid aan (art. 8-9 DB Werk)

Wet houdende diverse bepalingen inzake werk

Situaties waarbij een werkgever zijn werknemers in een stelsel van economische werkloosheid plaatst en hen dan vervangt door een beroep te doen op onderaanneming, worden voortaan verboden en gesanctioneerd.
Daartoe wordt in de Arbeidsovereenkomstenwet een nieuw artikel 30quinquies ingevoegd met ingang van 15 februari 2018.

Uitbesteden

In dat artikel staat dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken zoals bepaald in artikel 51 (regeling voor de werklieden) en in de artikelen 77/1 tot 77/8 (regeling voor de bedienden) van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Belangrijk. De Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt voortaan uitdrukkelijk dat dit gebrek aan werk onafhankelijk moet zijn van de wil van de werkgever, wat niet het geval is wanneer hij het werk, dat normaal had moeten worden verricht door de werknemers tijdens de duur van de schorsing van de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst, uitbesteedt aan derden.
Uiteraard wil de wetgever hier sociale dumping en misbruik van het stelsel van economische werkloosheid in het bijzonder, bestrijden. De sociale partners in de Groep van Tien hadden daar een akkoord over bereikt. Want in deze gevallen maakt de wil om werk uit te besteden aan derden geen reden van gebrek aan werk uit dat het beroep op de regels rond economische werkloosheid rechtvaardigt.

Niet-naleving

Bij niet-naleving van dat nieuwe voorschrift moet de werkgever het normale loon betalen aan zijn werknemer voor de dagen tijdens welke hij aan derden het werk heeft uitbesteed dat normaal wordt uitgevoerd door deze werknemer, zo blijkt uit de wet.
Tot slot noteren we nog enkele bijhorende aanpassingen van de Arbeidsovereenkomstenwet: in artikel 51 en artikel 77/4 staat voortaan dat de kennisgevingen aan de RVA de verbintenis van de werkgever moeten vermelden om de nieuwe regeling na te leven.
Bron: Wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk, BS 5 februari 2018 (art. 8–9 DB Werk)
Steven Bellemans
  497