Wetgever maakt ontbinding DIBISS mogelijk

Een wet van 10 juli 2016 maakt de ontbinding van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidstelsels (DIBISS) mogelijk. De taken van de dienst gaan over naar bestaande instellingen: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (Famifed) en de Federale Pensioendienst (FPD).

Het personeel dat deze opdrachten uitvoert en een deel van het personeel van de ondersteunende diensten, worden overgeheveld. Het personeel volgt in principe de opdracht die ze binnen de DIBISS uitvoerde. Personeelsleden die bijvoorbeeld tewerkgesteld zijn op de kinderbijslagdienst gaan over naar Famifed. De wetgever voorziet in een specifieke regeling om de rangorde te regelen.

Er is sprake van een overheveling naar de RSZ van de opdrachten van de DIBISS in andere materies dan die die betrekking hebben op de kinderbijslag, de pensioenen en de gemeenschappelijke sociale dienst van de provinciale en plaatselijke besturen. Maar de benaming ‘Rijksdienst voor Sociale Zekerheid’ blijft behouden en zal alle activiteiten dekken, ook de naar de RSZ overgehevelde activiteiten. Er wordt dus geen nieuwe instelling opgericht.

In het bijhorend commissieverslag wordt de verdeling van de bevoegdheden van de DIBISS als volgt samengevat:

  • de bevoegdheden die betrekking hebben op de overzeese sociale zekerheid worden overgedragen aan de RSZ;
  • de bevoegdheden betreffende de sociale en fiscale Maribel van de overheidssector en de nevenactiviteiten worden overgedragen aan de RSZ;
  • de bevoegdheden van de gemeenschappelijke sociale dienst van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, met uitzondering van de bijdrage die wordt geïnd via de DmfAPPL, worden overgedragen aan de FPD. De inningsactiviteiten vallen onder de bevoegdheid van de RSZ;
  • de bevoegdheden in verband met de pensioenen van de vastbenoemde ambtenaren van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten worden overgedragen aan de FPD, behalve de bevoegdheden inzake de inning van de daarop betrekking hebbende bijdragen;
  • de bevoegdheden in verband met de aanvullende pensioenen van de tweede pijler voor de contractuelen van de plaatselijke sector worden overgedragen aan de FPD, zonder opgenomen te worden in de tweede pijler FPD, met uitzondering van de bevoegdheden inzake de inning van de daarop betrekking hebbende bijdragen, die worden overgedragen aan de RSZ;
  • de bevoegdheden inzake kinderbijslag worden overgedragen aan Famifed.

Binnen de DIBISS zijn er verschillende beheerscomités. De bevoegdheden van de sociale en fiscale Maribel blijven binnen een specifiek beheerscomité. De overige bevoegdheden die naar de RSZ overgaan - in grote lijnen zijn dat het innen van de bijdragen en de overzeese sociale zekerheid – zullen onder de bevoegdheid van het beheerscomité van de RSZ vallen.

Er zullen in de toekomst dus 3 beheerscomités zijn bij de RSZ:

  • het beheerscomité van de sociale zekerheid van de werknemers;
  • het beheerscomité van de RSZ; en
  • het beheerscomité van de sociale Maribel.

Tot slot noteren we een aantal specifieke bepalingen. Zij betreffen het doen verdwijnen van de DIBISS als instelling zelf, de organisatie van het dagelijks beheer tijdens de overgangsperiode en de positie van de huidige adjunct-administrateur-generaal van de DIBISS. Zo bepaalt de nieuwe wet bijvoorbeeld dat de administrateur-generaal, bijgestaan door twee adjunct-administrateurs-generaal, vanaf 1 januari 2017 instaat voor het dagelijks beheer van de RSZ.

Uiteindelijk zal de DIBISS worden ontbonden door de Koning op de datum waarop de RSZ, Famifed en de FPD wettelijk de overgedragen opdrachten op zich nemen, en de personeelsoverdrachten worden uitgevoerd.

Globaal genomen treedt de wet van 10 juli 2016 in werking op 1 januari 2017.

Bron:Wet van 10 juli 2016 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en de Federale Pensioendienst, BS 26 juli 2016

Steven Bellemans

Wet tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en de Federale Pensioendienst

Afkondigingsdatum : 10/07/2016
Publicatiedatum : 26/07/2016

Gepubliceerd op 28-07-2016

  123