Wetgever groepeert reeks ‘andere inbreuken betreffende het welzijn van de werknemers’ in Sociaal Strafwetboek (art. 17 – 26 DB sociaal strafrecht)

Een verzamelwet van 29 februari 2016 groepeert in Hoofdstuk 1 van Boek 2 van het Sociaal Strafwetboek een reeks bepalingen onder een nieuwe afdeling met een ‘passendere’ titel: ‘Andere inbreuken betreffende het welzijn van de werknemers’.

Het gaat om:

 • Art. 127. Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;
 • Art. 128. Oprichting en werking van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk;
 • Art. 129. Tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats of op aanpalende of naburige arbeidsplaatsen;
 • Art. 130. Werkzaamheden uitgevoerd door ondernemingen van buitenaf of door uitzendkrachten;
 • Art. 131. Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - het ontwerp van het bouwwerk;
 • Art. 132. Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen - de verwezenlijking van het bouwwerk;
 • Art. 132/1. Registratieplicht op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen;
 • Art. 133. Roken op de werkplaats.

Het gaat in hoofdzaak om een actualisering en groepering van de regels.

Enkele voorbeelden in detail:

 • Artikel 17 van de nieuwe wet heft het oude artikel 127 van het Sociaal Strafwetboek op en vervangt deze bepaling door het oude artikel 128 dat wordt herschreven en vervolledigd. Artikel 127 bestrafte de verplichtingen die op de werkgever rusten in verband met de werken die verboden zijn voor de werkneemsters. Maar die verbodsbepalingen werden afgeschaft in 2010 omdat ze strijdig waren met de Europese richtlijnen op het vlak van gelijke behandeling.
 • Artikel 18 van de nieuwe wet voegt een nieuwe strafbepaling in in artikel 128 van het Sociaal Strafwetboek. Het gaat om een overname van opgeheven inbreuken uit de Welzijnswet van 4 augustus 1996. Het nieuwe artikel 128 bestraft de werkgever die de verplichtingen niet heeft nageleefd die de Welzijnswet van 4 augustus 1996 hem oplegt in verband met de oprichting en de werking van de interne preventiedienst.
 • Artikel 19 van de nieuwe wet neemt het oude artikel 129 van het Sociaal Strafwetboek over, maar wijzigt de titel van dit artikel en de strafbare personen. Het nieuwe artikel 129 bestraft de ondernemer, zijn aangestelde of zijn lasthebber die een inbreuk heeft gepleegd op de bijzondere bepalingen voor ‘tewerkstelling op eenzelfde arbeidsplaats of op aanpalende of naburige arbeidsplaatsen’, die de Welzijnswet omschrijft. Het oude artikel 129 bestrafte de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber, en niet de ondernemer. Ook de titel van het artikel 129 wordt gewijzigd.

Deze aanpassingen treden in werking op 1 mei 2016.

Bron:Wet van 29 februari 2016 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht, BS 21 april 2016 (art. 17 - 26 DB sociaal strafrecht)

Steven Bellemans

Wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht

Afkondigingsdatum : 29/02/2016
Publicatiedatum : 21/04/2016

Gepubliceerd op 29-04-2016

  256