Wetgever bestrijdt domiciliefraude (art. 17 PW2)

Sociaal inspecteurs mogen bij de controle van de gezinssituatie van de sociaal verzekerde de door hem bewoonde lokalen enkel betreden na een voorafgaande hoorzitting in het werkloosheidsbureau van de RVA. En de uitnodiging voor deze hoorzitting moet minimum 10 dagen vooraf verzonden worden.

Die manier van werken is niet efficiƫnt. Vandaar dat de wetgever de voorafgaande uitnodiging nu schrapt. De verplichte hoorzitting 10 dagen voor een huisbezoek wordt afgeschaft op vraag van de RVA en het college van procureurs-generaal.

Daardoor kunnen controleurs rechtstreeks naar de woonplaats van de sociaal verzekerde gaan om ter plaatse vragen te stellen en desgevallend toestemming te vragen om de bewoonde ruimtes te betreden. De toestemming moet schriftelijk en vooraf gegeven worden.

Bij een weigering kan de onderzoeksrechter in uitzonderlijke gevallen een machtiging geven.

De controleurs gaan enkel ter plaatse wanneer er ernstige vermoedens van misbruik bestaan. Bijvoorbeeld wanneer energie- en waterverbruik duidelijke aanwijzingen geven. Het is niet de bedoeling om systematisch huisbezoeken te organiseren, zo blijkt uit het verslag van de commissie voor de Sociale Zaken.

In 2014 heeft de RVA 10.566 gevallen van domiciliefraude vastgesteld. Bij 21.970 controles werden geen afwijkingen vastgesteld. Bij de controles werd 36 miljoen euro aan fraude opgespoord.

De opheffing van het betreffende artikel van de wet van 14 februari 1961 werkt ook de tegenstrijdigheden in de verschillende procedures weg. Het Sociaal Strafwetboek bepaalt immers dat sociaal inspecteurs de bewoonde lokalen kunnen betreden met toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de bewoonde ruimte. Het verzoek of de toestemming moet schriftelijk en voorafgaand aan de visitatie worden gegeven.

Er wordt geen specifieke datum van inwerkingtreding vermeld bij dit onderdeel van de Programmawet van 10 augustus 2015. Deze aanpassing treedt dus in werking op 28 augustus, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015. (art. 17)
Zie ook: Artikel 23 van de wet 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel, BS 15 februari 1961.

Steven Bellemans

Programmawet

Afkondigingsdatum : 24/07/2015
Publicatiedatum : 18/08/2015

Gepubliceerd op 18-08-2015

  118