Wetgever actualiseert sanctiebepaling bij kennisgeving collectief ontslag (art. 40 DB sociaal strafrecht)

Het Sociaal Strafwetboek bepaalt dat de werkgever die, in strijd met het KB op het collectief ontslag, niet op de wijzen en binnen de termijnen bepaald in de wet de vereiste kennisgevingen heeft gedaan, wordt bestraft met een sanctie van niveau 1.

Met ingang van 1 mei 2016 heeft de wetgever daar een verwijzing naar de ‘door voormeld koninklijk besluit bepaalde overheidsinstanties’ aan toegevoegd. Die is ruimer en komt in de plaats van de kennisgevingen ‘aan de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst’. De geldboete wordt net als voordien vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Deze aanpassing komt er omdat het KB op het collectief ontslag zelf werd aangepast door een KB van 31 januari 2012.

De werkgever moet, in geval van collectief ontslag, de vereiste kennisgevingen dus niet alleen aan de directeur van de subregionale tewerkstellingsdienst doen, maar ook aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Werkgelegenheid. Het niet-naleven van die kennisgevingen in geval van collectief ontslag wordt bestraft.

Bron:Wet van 29 februari 2016 tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht, BS 21 april 2016 (art. 40 DB sociaal strafrecht)

Steven Bellemans

Wet tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht

Afkondigingsdatum : 29/02/2016
Publicatiedatum : 21/04/2016

Gepubliceerd op 17-05-2016

  125