Wetboek van Strafvordering afgestemd op nieuwe titels en graden binnen fiscale administraties (art. 2 Potpourri IV)

Het Wetboek van Strafvordering is voortaan conform de nieuwe titels en graden bij de fiscale administraties. De vierde Potpourri-wet zorgt voor de nodige aanpassingen.

De voorbije 2 jaar werden de titels en graden van fiscale administraties en belastingamtenaren grondig gewijzigd. Onder meer naar aanleiding van de nieuwe organisatiestructuur van de Financiën (Coperfin) en door de invoering van de algemene loopbaan voor de titularissen van een bijzondere titel in niveau A. Waar vroeger bijvoorbeeld nog werd gesproken over ‘controleur’, ‘inspecteur’ en ‘(gewestelijk) directeur’ gaat het nu om ‘attaché’, ‘adviseur’ en ‘adviseur-generaal’. Nieuw is ook “de algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie” (vroeger “het bestuur der registratie en domeinen”).

Die wijzigingen werden echter nog niet doorgetrokken in het Wetboek van Strafvordering. Artikel 29 verwijst tot nog toe naar de vroegere benamingen van de belastingdiensten en de graad van gewestelijk directeur. Een aanpassing drong zich op. Het artikel is immers van belang voor de samenwerking tussen de personeelsleden van de belastingdiensten en het parket.

Artikel 2 van Potpourri IV bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016. (art. 2 Potpourri IV)
Zie ook Wet van 25 april 2014 tot aanpassing in de fiscale wetgeving van de benamingen van de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën en houdende verscheidene andere wetswijzigingen, BS 15 mei 2014. Wet van 27 april 2016 tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen, BS 6 mei 2016. Amendement nr. 96 bij wetsontwerp tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, Parl. St. Kamer, nr. 54K1986/001.

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 25/12/2016
Publicatiedatum : 30/12/2016

Gepubliceerd op 05-01-2017

  142