Wetboek van economisch recht: deel van wetgeving over betalings- en kredietdiensten met vertraging in werking

De wet van 19 april 2014 heeft de financiële regelgeving over de betalingsdiensten en de kredietverstrekking aan de consument gebundeld, herschikt en ingevoegd in boek VII. “Betalings- en kredietdiensten” van het Wetboek van economisch recht (WER). Een KB van 19 april 2014 laat deze wet gefaseerd in werking treden.

De inwerkingtredingsdatum van enkele specifieke bepalingen van de wet van 19 april 2014 lag vast op 1 juli 2015. Maar een KB van 28 juni 2015stelt de inwerkingtreding voor deze bepalingen nu met 4 maanden uit, tot 1 november 2015.

Dat betekent dat volgende bepalingen uit de ‘oude’ financiële regelgeving, die werden overgenomen in de wet van 19 april 2014, nog gelden tot 1 november 2015:

  • uit de ‘oude’ “wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet”: de regels voor de erkenning van kredietgevers en hun inschrijving bij de FOD Economie, de strafbepalingen voor wie kredieten aanbiedt zonder erkenning en/of inschrijving, en de regels voor de intrekking/opschorting van de erkenning en de doorhaling/opschorting van de inschrijving van kredietgevers (art. 74 tot 79, art. 101, § 1, 1° en 2° en art. 106 tot 108, WCK);
  • uit de ‘oude’ “wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet”: de regels voor personen die hoofdzakelijk of aanvullend hun gewoon beroep maken van hypothecaire kredietverrichtingen (zgn. hypotheekondernemingen), en de regels voor inschrijving van een hypotheekonderneming bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) (art. 37 en art. 43 tot 44, WHK).

De volgende bepalingen treden pas op 1 november 2015 in werking (in plaats van op 1 juli 2015, zoals oorspronkelijk voorzien):

Tenslotte treden ook de bepalingen van “de wet van 19 april 2014 tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het WER, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten”, en de bepalingen ingevoegd bij deze wet in het WER, pas in werking op 1 november 2015 (in plaats van op 1 juli 2015).

In werking

Het wijzigings-KB van 28 juni 2015 treedt in werking op 1 juli 2015, de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 28 juni 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII "Betalings- en kredietdiensten" in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, en van de wet van 19 april 2014 tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 1 juli 2015.
Zie ook: – Wet van 19 april 2014 tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het WER, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 28 mei 2014. – Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII “Betalings- en kredietdiensten” in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, en van de wet van 19 april 2014 tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 28 mei 2014. – Wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII “Betalings- en kredietdiensten” in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, BS 19 april 2014.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek VII “Betalings- en kredietdiensten” in het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van de definities eigen aan boek VII en van de straffen voor de inbreuken op boek VII, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere bepalingen, en van de wet van 19 april 2014 tot organisatie van de verhaalmiddelen tegen sommige beslissingen van de FSMA genomen met toepassing van boek VII of van boek XV van het Wetboek van economisch recht, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten

Afkondigingsdatum : 28/06/2015
Publicatiedatum : 01/07/2015

Gepubliceerd op 07-07-2015

  154