Wet continuïteit ondernemingen: verwijzingen naar beheers- en toezichtscomité Phenix geschrapt (art. 159 Potpourri IV)

De Wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO) van 31 januari 2009 verwijst niet langer naar het beheers- en toezichtscomité Phenix. De Basiswet met betrekking tot het informaticasysteem Phenix van 10 augustus 2005 die vorm geeft aan de comités is immers opgeheven.

De rol van beide comités is trouwens al langer uitgespeeld. Vanuit ‘het opzicht van administratieve vereenvoudiging’ werd enkele jaren geleden al beslist om het toezichtscomité te schrappen en het beheerscomité drastisch in te perken. De bevoegdheden van deze sectorale comités werden overgeheveld naar ‘de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’, kortweg ‘de Privacycommissie’ (o.a. adviesbevoegdheid voor de uitvoering van de Phenixwetten, de behandeling van klachten, melding van inbreuken aan het parket, enz.). Wijzigingen grotendeels ingevoerd via de wet van 12 mei 2014.

Deze hervorming bleek tot nog toe niet uit de wet op de continuïteit van ondernemingen. Daar werd nog verwezen naar de comités. Dat wordt nu dus aangepast. Privacycontroles in het kader van deze wet (ondernemingsbemiddelaar, minnelijk akkoord, …) vallen nu dus bij de Privacycommissie.

Hoofdstuk 25 van de vierde Potpourri-wet bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 9 januari 2017.

Bron:Wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, BS 30 december 2016. (art. 159 Potpourri IV)

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie

Afkondigingsdatum : 25/12/2016
Publicatiedatum : 30/12/2016

Gepubliceerd op 30-01-2017

  94