Werkloosheidsbesluit: aanvulling verificatieprocedure betalingen

Een KB heeft de verificatieprocedure uit het werkloosheidsbesluit van 25 november 1991 aangevuld. Deze administratieve aanpassing treedt in werking op 1 september 2015.

Het gaat hier over de procedure van ‘indiening en verificatie van de betalingen’. Het wijzigings-KB bepaalt dat het verschil tussen het door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) berekende bedrag en het door de uitbetalingsinstelling ingediende bedrag (per uitgave opgenomen in het gegevensbestand ‘C 10’), niet wordt verworpen of opgenomen in een voorstel tot bijpassing als dit verschil minder dan 3 euro bedraagt. Dat moet blijken uit de verificatieprocedure.

De uitbetalingsinstelling groepeert de uitgaven die in de loop van een maand verricht werden in gegevensbestanden ‘C 10’.

Uiterlijk de 15e dag volgend op de laatste dag van de 5e maand volgend op de indieningsmaand, wordt de uitbetalingsinstelling door het hoofdbestuur van de RVA voor elke afdeling op elektronische wijze ingelicht over de geneutraliseerde verwerpingen en voorstellen tot bijpassing.

Bron:Koninklijk besluit van 22 februari 2015 tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 27 maart 2015

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

Afkondigingsdatum : 22/02/2015
Publicatiedatum : 27/03/2015

Gepubliceerd op 03-04-2015

  92