Werking Belgische Mededingingsautoriteit verduidelijkt (art. 5 en art. 115, DB Economie)

De ‘wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie’ verduidelijkt de aspecten die verband houden met het personeel en de begroting van de Belgische Mededingingsautoriteit. Ze wijzigt hiervoor het Wetboek van economisch recht. De nieuwe regels gelden vanaf 4 mei 2017.

Belgische Mededingingsautoriteit

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is een onafhankelijke dienst met rechtspersoonlijkheid die bijdraagt tot het definiëren en toepassen van een mededingingsbeleid in België. De BMA vervolgt mededingingsbeperkende praktijken, zoals kartels en misbruiken van machtspositie, en ziet toe op de voornaamste fusies en overnames. De BMA werkt samen met de mededingingsautoriteiten van de Lidstaten van de Europese Unie en de Europese Commissie binnen het Europees Mededingingsnetwerk (ECN).

De Belgische Mededingingsautoriteit is samengesteld uit:

  • de voorzitter en de dienst van de voorzitter;
  • het Mededingingscollege (beslissingsorgaan);
  • het directiecomité;
  • het auditoraat (onderzoeksorgaan) onder leiding van de auditeur-generaal.

Terbeschikkingstelling personeel

De personeelsleden van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) worden ter beschikking gesteld door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Na advies van het directiecomité van de BMA stelt de Koning de regels van deze terbeschikkingstelling vast, samen met de voorwaarden. De Koning legt ook de manier vast waarop het personeelsplan van de BMA wordt aangenomen (nieuwe § 6 en § 7, art. IV.16., WER; art. 5, wet van 18 april 2017).

Budget en begroting

De minister van Economie controleert de besluiten van de BMA die een financiële en budgettaire weerslag hebben. Die controle gebeurt volgens de regels die de Koning vaststelt.

Het directiecomité van de Belgische Mededingingsautoriteit maakt het begrotingsontwerp op. Het wordt goedgekeurd door de minister van Economie.

De begroting wordt medegedeeld aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het directiecomité maakt de rekeningen van de Belgische Mededingingsautoriteit op en keurt ze goed.

Vóór 31 mei van het jaar dat volgt op het betrokken boekjaar, bezorgt het directiecomité de jaarrekening van de Belgische Mededingingsautoriteit, samen met het activiteitenverslag, voor controle aan het Rekenhof. Het Rekenhof kan zijn controle ter plaatse uitvoeren.

In werking

Deze maatregelen treden in werking op 4 mei 2017, tien dagen nadat de wet van 18 april 2017 in het Belgisch Staatsblad verscheen.

Bron:Wet van 18 april 2017 houdende diverse bepalingen inzake economie, BS 24 april 2017 (art. 5 en art. 115).
Zie ook: Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013 (WER), BS 29 maart 2013 (art. IV.16)

Christine Van Geel

Wet houdende diverse bepalingen inzake economie

Afkondigingsdatum : 18/04/2017
Publicatiedatum : 24/04/2017

Gepubliceerd op 27-04-2017

  250