Werkgever dient terugbetalingsaanvraag Vlaams opleidingsverlof in via WSE-loket

Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding

Op 1 september 2019 is het Vlaamse opleidingsverlof, de opvolger van het betaald educatief verlof, van start gegaan. Een nieuw besluit legt voor de opleidingsverstrekkers en voor de werkgevers nog enkele nieuwe regels vast.

Terugbetaling

Een werkgever kan bij de Vlaamse overheid een tegemoetkoming in de loonkosten vragen voor zijn werknemer die opleidingsverlof opneemt. Hij dient een aanvraag tot terugbetaling in door de opleiding van de werknemer aan te melden in het digitale platform ‘Vlaamse opleidingsincentives’ binnen drie maanden na de start van de opleiding. Dat gebeurt via het WSE-loket, het digitaal loket van het departement Werk en Sociale Economie.

Als de werknemer van werkgever verandert, heeft de nieuwe werkgever tot drie maandan na de dag van indiensttreding om de aanvraag in te dienen.

Het nieuw besluit legt duidelijk vast wat er allemaal in de terugbetalingsaanvraag moet staan.

Registratie in opleidingsdatabank

Alle arbeidsmarktgerichte opleidingen die recht geven op Vlaams opleidingsverlof staan in de opleidingsdatabank. Om in de databank terecht te komen, moeten de opleidingsverstrekkers hun arbeidsmarktgerichte opleidingen aanmelden. Ook dat verloopt via het WSE-loket. Het nieuwe besluit legt vast welke gegevens en documenten de aanmelding moet bevatten. Zij gaan over de contactpersoon van de opleidingsverstrekker én over de opleiding zelf.

Inschrijvingsattest en certificaat

De opleidingsverstrekker bezorgt de cursist zijn inschrijvingsattest binnen acht dagen vanaf de inschrijving. Op het attest staan gegevens over de werknemer, over de opleidingsverstrekker en over de opleiding.

Na het volgen van de opleiding krijgt de cursist een certificaat van de opleidingsverstrekker. Het nieuw besluit legt vast welke gegevens daarop moeten staan. Bij een opleiding met een examen wordt het evaluatieresultaat vermeld.

Gegevensregistratie

De opleidingsverstrekker registreert in het digitale platform ‘Vlaamse opleidingsincentives’ de aan- en afwezigheden bij opleidingen die een regelmatige aanwezigheid vragen. Dat binnen een maand na de einddatum van de opleiding of na het examen als dat daarna plaatsvindt. Bovendien moeten de opleidingsverstrekkers dagelijks een aanwezigheidslijst of -register bijhouden. Wat daar moet instaan, is nu ook vastgelegd. Zowel de lesgever als elke aanwezige deelnemer ondertekenen het document.

Bij een opleiding in het hoger onderwijs registreert de opleidingsverstrekker de deelname aan het examen en de verworven studiepunten in het digitaal platform. Uiterlijk op 15 december van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarin de opleiding plaatsvindt.

Inwerkingtreding

De nieuwe regels zijn in werking getreden op 1 september 2019. Behalve die over de aanmelding van de opleidingen. Zij gelden al sinds 1 juli 2019.

Bron: Ministerieel besluit van 8 juli 2019 tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, BS 1 oktober 2019
Ilse Vogelaere
  428