Wanneer mogen Vlaamse ministeries en DAB’s oninbare vordering afboeken?

Sinds 1 januari 2012 gelden er nieuwe boekhoud- en begrotingsregels voor de Vlaamse overheden. Maar tot op vandaag was er onduidelijkheid over wanneer de Vlaamse ministeries en Diensten voor Afzonderlijk Beheer (DAB’s) een fiscale vordering als oninbaar mochten afboeken. De lacune in de regelgeving werd zowel door het Rekenhof als Audit Vlaanderen vastgesteld na controle bij de Vlaamse Belastingdienst. Op aandringen van Audit Vlaanderen komt Vlaams minister bevoegd voor Financiën en Begroting, Annemie Turtelboom, daarom alsnog met de nodige uitvoeringsregels bij het Rekendecreet.

Ze bepaalt dat de bevoegde personeelsleden een vordering die betrekking heeft op een belasting en het toebehoren ervan als oninbaar mogen afboeken wanneer de insolvabiliteit van de betrokken belastingplichtige met om het even welk bewijsstuk is bewezen en voor zover het een fiscale vordering in beheer van de Vlaamse Belastingdienst betreft.

Het MB van 10 juli 2015 komt er in uitvoering van het besluit van 14 oktober 2011 met de boekhoudregels en de aanrekeningsregels voor Vlaamse ministeries en de DAB’s. Het is treedt retroactief in werking op 1 juli 2015.

Bron:Ministerieel besluit van 10 juli 2015 tot uitvoering van artikel 4, § 3, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de vastleggingskredieten, wat betreft de bepaling van de voorwaarden waaraan een fiscale vordering moet beantwoorden om als oninbaar afgeboekt te kunnen worden, BS 18 augustus 2015.

Laure Lemmens

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4, § 3, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en de diensten met afzonderlijk beheer en betreffende de controle op de vastleggingskredieten, wat betreft de bepaling van de voorwaarden waaraan een fiscale vordering moet beantwoorden om als oninbaar afgeboekt te kunnen worden

Afkondigingsdatum : 10/07/2015
Publicatiedatum : 18/08/2015

Gepubliceerd op 21-08-2015

  127