Vrijstelling schenkingsrechten bij overdracht familiale onderneming of vennootschap in Brussel: formulieren voor verificatie 2 jaar na de schenking

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 140/6, § 2, 2°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

De Brusselse minister van Financiën, Guy Vanhengel, heeft in het Belgisch Staatsblad van 4 juni 2019 twee nieuwe modellen gepubliceerd van het “aanvraagformulier voor het attest vrijstelling schenkingsrechten”. Er is een apart modelformulier voor de schenking van een familiale onderneming, en één voor de schenking van een familiale vennootschap.

Brussel Fiscaliteit verifieert via deze nieuwe aanvraagformulieren of de voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling van schenkingsrechten bij overdracht van een familiale onderneming of een familiale vennootschap werden nageleefd 2 jaar na de datum van de authentieke akte van schenking.

Indienen aanvraagformulieren

De begiftigden moeten deze formulieren invullen en per aangetekende brief terugsturen naar Brussel Fiscaliteit vóór de 760ste dag volgend op de datum van de authentieke akte van schenking.

Indien de voorwaarden werden nageleefd, ontvangen de begiftigden een attest dat ze aan de ontvanger van het bevoegde kantoor van de ‘Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie’ moeten bezorgen vóór de 865ste dag die volgt op de datum van de authentieke akte van schenking.
Indien blijkt dat er bijkomende gegevens en/of bewijsstukken noodzakelijk zijn, verwittigt Brussel Fiscaliteit de begiftigde daarvan via briefwisseling.

Als de voorwaarden voor het behoud van de vrijstelling niet werden nageleefd of wanneer het attest aan de ontvanger van het bevoegde kantoor van de ‘Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie’ wordt bezorgd na die termijn van 865 dagen, dan wordt het schenkingsrecht dat geacht verschuldigd te zijn, berekend tegen het tarief vermeld in artikel 131 van het Brussels Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Br.W.Reg.), zonder toepassing van de vrijstelling.

Nieuw fiscaal regime sinds 1 januari 2017

Sinds 1 januari 2017 is het Brussels voordelig fiscaal regime voor de overdracht van sommige ondernemingen en vennootschappen door vererving (of door schenking) gewijzigd in het kader van de fiscale hervorming die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft doorgevoerd.

Het doel van deze hervorming was om:
  • af te stappen van het begrip "kleine of middelgrote onderneming" om voorrang te geven aan dat van "familiale onderneming of vennootschap", waarbij familie voortaan een centraal begrip is;
  • de continuïteit van de ondernemingen te waarborgen;
  • de bedrijfsleiders aan te moedigen om tijdens hun leven actief deel te nemen aan hun opvolging, om hun kennis door te geven, waarbij er een vrijstelling van schenkingsrechten wordt toegepast;
  • de voorwaarden te versoepelen om in aanmerking te komen voor de gunstregeling.

Voor de nalatenschappen die na 1 januari 2017 zijn opengevallen, geldt er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een voorkeurtarief van 3% (in rechte lijn of tussen partners) of 7% (voor de andere personen) bij de overdracht van een familiale onderneming of familiale vennootschap.
De schenking van een familiale onderneming of familiale vennootschap wordt er vrijgesteld van schenkingsrechten (ongeacht de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde), onder dezelfde voorwaarden.

In werking

Het MB van 16 mei 2019 treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2019.

Het bevat in bijlage de nieuwe modellen van “aanvraagformulier voor het attest vrijstelling schenkingsrechten”.

Bron: Ministerieel besluit van 16 mei 2019 tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 140/6, § 2, 2°, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, BS 4 juni 2019.
Zie ook:
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de schenkingsrechten bij overdracht van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen, BS 30 januari 2017 (art. 5, § 1) .
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  227