Vrijstelling registratierecht brownfieldproject verduidelijkt

De Vlaamse Regering heeft de regeling over het attest voor de kosteloze registratie in het kader van een brownfieldproject - die in het uitvoeringsbesluit bij de Vlaamse Codex Fiscaliteit staat – afgestemd op de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF).

Er wordt een vrijstelling van:

  • de schenkbelasting verleend voor de akten houdende schenking van onroerende goederen, voor zover die schenking plaatsvindt met het oog op de realisatie van een brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt of zal uitmaken van een brownfieldconvenant (art. 2.8.6.0.1., tweede lid, VCF), en
  • het verkooprecht en het verdeelrecht verleend voor de overeenkomsten tot overdracht van onroerende goederen, voor zover de overdracht plaatsvindt met het oog op de realisatie van een brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt of zal uitmaken van een brownfieldconvenant (art. 2.9.6.0.3., derde lid en art. 2.10.6.0.3., tweede lid, VCF).

Deze vrijstellingen worden alleen verleend als bij de te registreren akte of verklaring over de overeenkomst een attest is gevoegd waarin wordt bevestigd dat de overdracht plaatsvindt om een brownfieldproject te realiseren dat deel uitmaakt of zal uitmaken van een brownfieldconvenant, en dat de onroerende goederen waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, deel uitmaken van dat brownfieldproject.

In artikel 3.20.0.0.4 van het uitvoeringsbesluit bij de VCF staat onder meer welke gegevens dit attest moet bevatten. De Vlaamse Regering verduidelijkt nu ook expliciet in dit artikel dat het moet gaan om een brownfieldproject dat deel uitmaakt “of zal deel uitmaken” van een brownfieldconvenant (art. 1, besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2015).

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2015 houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat het ingevoegde artikel 3.20.0.0.4 betreft en houdende de inwerkingtreding van artikel 37 van het decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat het toegevoegde artikel 3.22.0.0.2 betreft, BS 12 oktober 2015.
Zie ook:– Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014, BS 22 januari 2015 (art. 37). – Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van Vlaamse Codex Fiscaliteit (BVCF), BS 31 december 2013 (art. 3.20.0.0.4) – Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013 (VCF) (art. 2.8.6.0.1., tweede lid, art. 2.9.6.0.3., derde lid en art. 2.10.6.0.3., tweede lid) – Decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten, BS 4 februari 2008 (brownfielddecreet)

Christine Van Geel

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat het ingevoegde artikel 3.20.0.0.4 betreft en houdende de inwerkingtreding van artikel 37 van het decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat het toegevoegde artikel 3.22.0.0.2 betreft

Afkondigingsdatum : 18/09/2015
Publicatiedatum : 12/10/2015

Gepubliceerd op 14-10-2015

  158