Vrij verkeer voor meer ‘EG-meststoffen’

De EU-lidstaten mogen het in de handel brengen van producten met het label ‘EG-meststof’ niet verbieden, niet beperken en niet belemmeren om redenen die verband houden met de samenstelling, identificatie, etikettering of verpakking, of om andere redenen die verband houden met de Europese Meststoffenverordening. In haar aanvullende verordening nr. 1257/2014 verruimt de Europese Commissie het aantal meststoffen dat het label van ‘EG-meststof’ mag dragen.

Kalizouten

Ruwe kalizouten worden ontgonnen via mijnbouw en worden als meststof in de handel gebracht. Momenteel bepaalt de Meststoffenverordening dat het eindproduct een minimumgehalte aan kalium moet bevatten. Maar de ertsen die worden bovengehaald, bevatten steeds minder kalium, waardoor de winningsbedrijven niet meer aan het voorgeschreven kaliumgehalte geraken en de doorlopende levering aan de landbouw in het gedrang komt.

Vandaar dat het minimumgehalte aan kaliumoxide (K2O) en magnesiumoxide (MgO) in ruw kalizout wordt verlaagd. Deze aanpassing wordt doorgevoerd in bijlage I ‘Lijst van de types EG-meststoffen’, puntje A.3 ‘Kalimeststoffen’.

Ureumformaldehyde

In bijlage I met de lijst van de EG-meststoffen zijn al vaste en vloeibare ureumformaldehydemeststoffen opgenomen, evenals vaste NPK-, -NP- en NK-mengmeststoffen met ureumformaldehyde.

De Europese Commissie maakt het nu mogelijk om ook vloeibare NPK-, NP- en NK-meststoffen op de markt te brengen die een bepaalde hoeveelheid ureumformaldehyde bevatten als bron van stikstof. Als gevolg daarvan wordt rubriek C.2 over de samengestelde vloeibare meststoffen volledig herwerkt.NPK-meststoffen zijn samengestelde meststoffen, waarbij de ‘N’ staat voor stikstof, de ‘P’ voor fosfor en de ‘K’ voor kalium.

DMPP en NBPT/NPPT

DMPP – voluit 3,4-dimethyl-1H-pyrazoolfosfaat – is een nitrificatieremmer die de uitloging van stikstof in de bodem en de emissie ervan in de lucht tegengaat. NBPT/NPPT – wat een reactiemengsel is van N-butylthiofosforzuurtriamide en N-propylthiofosforzuurtriamide – heeft eenzelfde remmend effect op de ammoniakemissies.

Om ze op ruimere schaal ter beschikking te kunnen stellen, worden DMMP en NBPT/NPPT toegevoegd aan de lijst van toegelaten nitrificatie- en ureaseremmers (rubrieken F.1 en F.2).

Beide stoffen worden bovendien aan een genormeerde analysemethode onderworpen, maar aangezien beide methodes nog niet helemaal rond zijn, zullen de bepalingen inzake DMPP en NBPT/NPPT maar gelden vanaf 1 januari 2016.

Vanaf 15 december

Commissieverordening nr. 1257/2014 treedt in werking op de 20e dag na die van de bekendmaking ervan in het Europees Publicatieblad. Dat is op 15 december 2014. Maar de voorschriften inzake DMPP en NBPT/NPPT gelden, zoals gezegd, maar vanaf 1 januari 2016.

Bron:Verordening (EU) nr. 1257/2014 van de Commissie van 24 november 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen met het oog op de aanpassing van de bijlagen I en IV (bijlage I en bijlage IV bij de Meststoffenverordening), Pb.L. 25 november 2014, afl. 337.

Carine Govaert

Verordening (EU) nr. 1257/2014 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2003/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake meststoffen met het oog op de aanpassing van de bijlagen I en IV

Afkondigingsdatum : 24/11/2014
Publicatiedatum : 25/11/2014

Gepubliceerd op 28-11-2014

  162