Vreemdelingenzaken bevoegd voor àlle visumaanvragen lang verblijf

De Dienst Vreemdelingenzaken mag voortaan een beslissing nemen over élke visumaanvraag voor een lang verblijf, ook diegene ingediend door familieleden van een Belg.

Door deze ministeriële bevoegdheid te delegeren, schept staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, eindelijk duidelijkheid. De materie was de voorbije jaren immers het voorwerp van een aantal arresten, bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State.

Aanleiding van de procedure was een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken om een visum lang verblijf met het oog op gezinshereniging, te weigeren aan derdelander, familielid van een Belg. Volgens de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen handelde de DVZ hier buiten zijn bevoegdheid. Er was immers geen enkel delegatiebesluit die het betrokken personeelslid van de DVZ deze bevoegdheid toekende. Op 28 juni 2013 heeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen de beslissing van de DVZ dan ook geannuleerd.

De Raad van State, waarbij cassatieberoep was ingediend, bevestigde de beslissing van de Raad. De delegatie van bevoegdheid die d.m.v. het MB van 18 maart 2009 aan bepaalde ambtenaren van de DVZ was toegekend, had alleen betrekking op de beslissing in verband met de visumaanvragen lang verblijf ingediend op basis van artikel 9, eerste lid van de Vreemdelingenwet. Het had dus geen betrekking op visumaanvragen lang verblijf ingediend door familieleden van een Belg op basis van artikel 40ter van de Vreemdelingenwet.

De Raad van State was wel van mening dat delegatie van de betrokken bevoegdheid kon. Om de rechtszekerheid te garanderen komt Staatssecretaris Francken dan ook meteen met een delegatiebesluit.

Voortaan zijn geen betwistingen meer mogelijk: vanaf 8 januari 2015 zijn de personeelsleden van de DVZ die minstens een functie van attaché uitoefenen of tot de A1-klasse behoren, bevoegd om beslissingen te nemen in verband met elke visumaanvraag lang verblijf ingediend op basis van de Vreemdelingenwet. Ze mogen ook verlengingsaanvragen van verblijfsmachtigingen weigeren of verblijfstoelatingen beëindigen.

Vreemdelingenzaken kan de bevoegdheden op zijn beurt overdragen aan personeelsleden die minstens een functie van administratief assistent uitoefenen.

Bron:Ministerieel besluit van 19 december 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 8 januari 2015.

Laure Lemmens

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de Minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Afkondigingsdatum : 19/12/2014
Publicatiedatum : 08/01/2015

Gepubliceerd op 15-01-2015

  177