Vrachtbrief ontbreekt: 1.500 euro boete vanaf 21 juni

Vanaf 21 juni 2014 moeten vrachtwagenchauffeurs die geen vrachtbrief kunnen voorleggen bij een controle, 1.500 euro boete betalen. Dat is gevoelig meer dan de huidige sanctie van 55 euro. De maatregel kadert in het actieplan tegen sociale dumping in de sector van het wegtransport. Immers, alleen aan de hand van de CRMbrief kan worden nagegaan of de cabotageregels gerespecteerd werden.

In eerste instantie had de regering zelfs de bedoeling om het bedrag van de onmiddellijke inning te verhogen tot 1.800 euro. Maar de Raad van State maakte haar erop attent dat de wet van 15 juli 2013 op het vervoer van goederen over de weg voor het ontbreken van de vrachtbrief slechts een maximale strafrechtelijke boete voorziet van 1.500 euro (d.i. 250 euro vermeerderd met de opdeciemen). Op basis van dat advies werd voor de onmiddellijke inning uiteindelijk voor hetzelfde bedrag gekozen.

Het voertuig van chauffeurs die de boete niet onmiddellijk betalen, wordt geïmmobiliseerd.

Opgelet! Chauffeurs die van mening zijn dat het ontbreken van de brief komt door ‘een vergetelheid’, kunnen altijd vragen dat er een proces-verbaal wordt opgesteld. In dat geval kan de rechter, in functie van de bewijselementen, het bedrag van de boete verminderen.

Ook situaties waarbij chauffeurs lange tijd in hun vrachtwagen wonen (een ander aspect van sociale dumping) worden aangepakt. Wie ‘het verbod om de lange wekelijkse rust in de vrachtwagen te nemen’ overtreedt, krijgt een boete van 1.800 euro. Ook hier wordt het voertuig geïmmobiliseerd wanneer de onmiddellijke inning niet meteen wordt betaald.

Het KB van 19 april 2014 wijzigt bijlage 1 van het KB boeten wegvervoer van 19 juli 2000. Het treedt 10 dagen na publicatie in werking; dat is op 21 juni 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, BS 11 juni 2014.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg

Afkondigingsdatum : 19/04/2014
Publicatiedatum : 11/06/2014

Gepubliceerd op 12-06-2014

  159