Vóór 1 april 2014 benoemde rechters in handelszaken ook inzetbaar in andere arrondissementsafdelingen

Rechters in handelszaken die al vóór de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen op 1 april 2014 benoemd waren, worden makkelijker inzetbaar buiten de afdeling waarin ze benoemd zijn. Mits ze daar zelf akkoord mee gaan.

Gerechtelijke hervorming

Sedert de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen op 1 april 2014 worden de rechters in handelszaken benoemd per gerechtelijk arrondissement. Rechters in handelszaken die vóór 1 april 2014 al benoemd waren in een rechtbank van koophandel van een arrondissement dat deel uitmaakt van een nieuwe uitgebreid rechtsgebied, blijven benoemd in de afdeling die het oorspronkelijk arrondissement vormde. Wat op dit moment betekent dat zij hun functie alleen kunnen uitoefenen in de afdeling waarin ze zijn benoemd en niet in de andere afdelingen van het arrondissement. Terwijl de rechters die per arrondissement zijn benoemd, wel in de andere afdelingen kunnen werken.

Ruimere mobiliteit

Die strikte regel wordt nu versoepeld. De rechters in handelszaken die vóór 1 april 2014 al benoemd waren, blijven benoemd in hun afdeling. Daaraan verandert er niets. Maar de voorzitter van de rechtbank van koophandel kan ze voortaan – afhankelijk van de behoeften van de dienst – aanwijzen om hun functie tijdelijk uit te oefenen in één of meer andere afdelingen van het arrondissement waar ze benoemd zijn. Op die manier kunnen ze ingezet worden in functie van de werklast en de specifieke behoeften van de dienst. Die aanwijzing kan wel alleen maar mét toestemming van de betrokken rechter.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 9 april 2017 treedt in werking op 5 mei 2017.

Bron:Wet van 9 april 2017 houdende ruimere mobiliteit van de vóór 1 april 2014 benoemde rechters in handelszaken, BS 25 april 2017
Zie ook:Gerechtelijk Wetboek (art. 203)Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (art. 153)Wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek (art. 2)

Ilse Vogelaere

Wet houdende ruimere mobiliteit van de vóór 1 april 2014 benoemde rechters in handelszaken

Afkondigingsdatum : 09/04/2017
Publicatiedatum : 25/04/2017

Gepubliceerd op 27-04-2017

  93