Voogdijverklaring komt in centraal register van verklaringen bij Fednot

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 houdende vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het centraal register van lastgevingsovereenkomsten met het oog op het regelen van een buitengerechtelijke bescherming en van het centraal register van verklaringen betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon, met betrekking tot de verklaringen tot aanwijzing van een voogd

Ouders kunnen op voorhand vastleggen wie ze als voogd willen voor hun kind. Ze kunnen dat doen in een verklaring voor de vrederechter of voor de notaris. Vanaf 1 december 2019 moeten vrederechters en notarissen de verklaring laten registreren bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot). Meer bepaald in het centraal register van verklaringen (CRV). Dat wordt nu al gebruikt voor de registratie van verklaringen over de aanwijzing van een bewindvoerder of een vertrouwenspersoon. De registratieplicht geldt voor de voogdijverklaringen die gedaan worden vanaf 1 december 2019. Maar eerder gedane verklaringen kunnen op vraag van de ouders ook in het register komen. 

Dit nieuwe publiciteitsmechanisme zorgt ervoor dat de vrederechter die een voogd moet aanwijzen gemakkelijk kan nagaan of er al dan niet een verklaring is afgelegd. Vóór de aanwijzing gaat zijn griffier na of in het CRV een voogdijverklaring werd geregistreerd op naam van de overleden ouders. Is dat het geval, dan moet de notaris of het vredegerecht waarbij de verklaring is afgelegd een eensluidend verklaard afschrift van de verklaring overzenden. In het centraal register wordt immers niet opgenomen welke voogd is aangeduid. Er wordt enkel vermeld dat er een verklaring tot aanwijzing van een voogd is gedaan.

Tot slot nog even aanstippen dat de toegang tot het CRV - net als de toegang tot dat andere register, het register van lastgevingsovereenkomsten - punctueel moet aangevraagd worden bij Fednot. Fednot zorgt voor een strikt en adequaat gebruikers- en toegangsbeheer.

Het nieuwe KB van 24 november 2019 treedt in werking op 1 december 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 24 november 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 houdende vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het centraal register van lastgevingsovereenkomsten met het oog op het regelen van een buitengerechtelijke bescherming en van het centraal register van verklaringen betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon, met betrekking tot de verklaringen tot aanwijzing van een voogd, BS 27 november 2019
Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art. 392 en 496)
Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (art. 201)
Ilse Vogelaere
  355