Vonnis over onderhoudsbijdrage informeert over mogelijke loonmachtiging

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in de vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudsbijdrage, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geldsommen te ontvangen

Sommige onderhoudsplichtigen laten na om de onderhoudsbijdrage voor hun kinderen te betalen. Om dat probleem aan te pakken, voert de wetgever nu een informatieplicht in. In elk vonnis dat de onderhoudsbijdrage voor de kinderen vastlegt, wordt voortaan uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid van een loonmachtiging.

Loonmachtiging

Als een onderhoudsplichtige de onderhoudsbijdragen voor zijn kinderen niet betaalt, kan de schuldeiser een machtiging vragen aan de rechter om – uiteraard binnen de grenzen van het onderhoudsvonnis – de inkomsten van de onderhoudsplichtige of ieder andere door een derde aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geldsom te ontvangen. De familierechter is trouwens verplicht om de machtiging toe te staan als de onderhoudsplichtige gedurende twee, al dan niet opeenvolgende, termijnen de onderhoudsbijdrage niet of niet volledig heeft betaald. Dat moet gebeurd zijn in de loop van de laatste twaalf maanden voor de indiening van het verzoekschrift. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de familierechtbank beslissen om de machtiging niet toe te staan. Bijvoorbeeld bij ziekte van de onderhoudsplichtige.
De machtiging houdt in dat de schuldeiser rechtstreeks de verschuldigde onderhoudsbijdrage kan ontvangen bij de werkgever of bij andere schuldenaars van de nalatige onderhoudsplichtige.

Informatieplicht in vonnis

Voortaan wordt de mogelijkheid om die machtiging aan de rechter te vragen, uitdrukkelijk en in begrijpbare taal opgenomen in het vonnis dat de onderhoudsbijdrage voor de kinderen vastlegt.
Let op. Het vonnis geeft zelf geen loonmachting, het informeert enkel over het bestaan van die mogelijkheid. De schuldeiser moet dus zelf nog naar de rechter stappen om een machtiging te krijgen. De vermelding in het vonnis dient enkel om de onderhoudsplichtige te waarschuwen en om de andere partij bewust te maken van de mogelijkheid om de verschuldigde onderhoudsbijdrage rechtstreeks te doen inhouden op de inkomsten van de onderhoudsplichtige.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet van 21 juli 2017 treedt in werking op 1 september 2017.
Bron: Wet van 21 juli 2017 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in de vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudsbijdrage, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geldsommen te ontvangen, BS 22 augustus 2017
Zie ook:
Gerechtelijk Wetboek (art. 1321)
Burgerlijk Wetboek (art. 203 en 203ter)
Ilse Vogelaere
  493