Volgende stap in vorming niet-permanente tuchtrechtbanken voor magistraten

Uiterlijk vanaf 1 september 2014 zullen de tuchtsancties die worden opgelegd aan magistraten en het gerechtelijk personeel worden uitgesproken door 2 niet-permanente rechtbanken in Namen Gent. Twee niet-permanente rechtbanken in Brussel zullen instaan voor de beroepsprocedures. Vandaag wordt de volgende stap gezet naar de opstart van de rechtscolleges.

Het KB van 28 maart 2014 bepaalt in de eerste plaats het contingent van de rechters die zitting kunnen houden in de tuchtrechtbank en van de raadsheren die zitting kunnen houden in de tuchtrechtbank in hoger beroep.

Het maximaal aantal rechters in de tuchtrechtbank die per gerechtelijk arrondissement kunnen worden aangewezen, is vastgesteld op:

 • in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen: 3;
 • in het gerechtelijk arrondissement Limburg: 2;
 • in het gerechtelijk arrondissement Brussel: 2 voor de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg en 2 voor de Franstalige rechtbank van eerste aanleg;
 • in het gerechtelijk arrondissement Leuven: 1;
 • in het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant: 1;
 • in het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen: 3;
 • in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen: 4;
 • in het gerechtelijk arrondissement Eupen: 1;
 • in het gerechtelijk arrondissement Luik: 3;
 • in het gerechtelijk arrondissement Luxemburg: 3;
 • in het gerechtelijk arrondissement Namen: 2;
 • in het gerechtelijk arrondissement Henegouwen: 3.

Het maximaal aantal raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep die per rechtsgebied van een hof van beroep kunnen worden aangewezen, bedraagt :

 • voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel 4 Nederlandstaligen en 4 Franstaligen;
 • voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen: 4;
 • voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik: 4 waarvan 1 raadsheer het bewijs levert van de kennis van het Duits;
 • voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent: 4;
 • voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen: 4.

Het besluit treedt in werking op 9 april 2014, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Op die dag treedt ook een deel van de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van het tuchtstatuut voor magistraten en gerechtelijk personeel in werking. Het gaat om de bepalingen met betrekking tot de aanwijzing van de rechters in de tuchtrechtbanken en de raadsheren in de tuchtrechtbanken in hoger beroep en de leden-assessoren in deze rechtscolleges.

Bron:Koninklijk besluit van 28 maart 2014 tot vaststelling van het contingent van rechters in de tuchtrechtbank en raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en tot inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht, BS 9 april 2014.
Zie ook Wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht, BS 25 juli 2013.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot vaststelling van het contingent van rechters in de tuchtrechtbank en raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en tot inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht

Afkondigingsdatum : 28/03/2014
Publicatiedatum : 09/04/2014

Gepubliceerd op 16-04-2014

  96