Vliegen met autogiro toegestaan

Vliegen met autogiro’s is voortaan toegestaan in het Belgische luchtruim. Maar alleen voor toestellen met een opstijgmassa van maximum 560kg die een tijdelijke toelating kregen van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). Bovendien gelden er strenge voorwaarden zowel voor het toestel en de piloot als voor het moment waarop mag gevlogen worden.

Kleine toestellen

Het MB van 28 mei 2014 is alleen van toepassing op autogiro’s met een maximale opstijgmassa van 560kg die

 • ingeschreven zijn in een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland of beschikken over een document van de bevoegde overheid van deze Staten dat de plaats inneemt van een bewijs van inschrijving; én
 • tot het luchtverkeer zijn toegelaten door het land dat het bewijs van inschrijving of het vervangende document heeft afgeleverd; of
 • die ingeschreven zijn in een andere Staat en tot het luchtverkeer zijn toegelaten door het land dat het bewijs van inschrijving of het vervangende document heeft afgeleverd, indien het Directoraat-generaal Luchtvaart met de bevoegde autoriteit van de Staat die het bewijs van inschrijving heeft uitgereikt een akkoord heeft afgesloten.

Vliegtoelating voor maximum 30 dagen

De Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart kan een toestel alleen een tijdelijke vliegtoelating geven. De geldigheidsduur is beperkt tot maximum 30 dagen, over een periode van 12 maanden. De vliegtoelating kan nooit langer gelden dan het document waarbij de autogiro werd toegelaten tot het luchtverkeer door zijn land van oorsprong.

De toelating moet minstens 10 dagen voor de eerste vlucht worden aangevraagd. De aanvraag bevat onder meer een kopie van het typecertificaat (of gelijkwaardig document), het individueel gelijkvormigheidsbewijs van de autogiro en een document waaruit blijkt dat de autogiro beantwoordt aan de technische luchtwaardigheidsvereisten.

Ervaren piloten

De piloot van de autogiro beschikt over een geldige autogiropilotenlicentie, een vliegtoelating voor een autogiro of een vervangend document. Hij moet daarnaast een geldig medisch certificaat kunnen voorleggen en minstens 40 uren vliegervaring hebben op het type van autogiro waarvoor een vliegtoelating wordt aangevraagd.

Alleen overdag met goede zichtbaarheid

Vliegen met een autogiro is alleen toegestaan

 • tussen zonsopgang en zonsondergang en met zicht op de grond en het water;
 • in de meteorologische omstandigheden voor zichtvluchten; en
 • met een zichtbaarheid op de grond en in de lucht van minimum 3 km.
Bovendien moeten de vliegverkeersregels worden nageleefd.

Niet boven gevangenissen

Er geldt een vliegverbod in de verboden, gevaarlijke of beperkte gebieden, boven steden en bebouwde kommen van gemeenten, woonzones, industriële complexen, de LNG-terminal in Zeebrugge, nucleaire centrales, gevangenissen, strafinrichtingen en mensenverzamelingen in open lucht.

Opstijgen en landen moet vanaf een luchtvaartterrein of ULM terrein dat voldoet aan de eisen voor het vertrek en de landing van autogiro’s zoals dat in de gebruikershandleiding is aangegeven. Elke vlucht wordt op voorhand door de piloot doorgegeven aan het Directoraat-generaal. Uiterlijk op de laatste geldigheidsdatum van de vliegtoelating stuurt de piloot de lijst van de uitgevoerde vluchten door.

Commerciële exploitatie is niet toegestaan.

Schorsen en intrekken van vliegtoelating

De Directeur-generaal (of zijn gemachtigde) schorst de vliegtoelating of trekt ze voor bepaalde tijd in wanneer:

 • de wettelijke voorwaarden of de gebruiksvoorwaarden van de autogiro niet worden nageleegd;
 • de autogiro beschadigd is;
 • de autogiro zich niet meer in een voldoende luchtwaardige staat bevindt door een gebrek aan onderhoud of door een gebrek aan de uitvoering van de luchtwaardigheidsvoorschriften;
 • de configuratie van de autogiro wordt veranderd;
 • de bevoegde autoriteit van de Staat van inschrijving het gelijkvormigheidsbewijs van de autogiro heeft ingetrokken of de toelating van het stuurpersoneel tot het besturen van de autogiro heeft geschorst;
 • het Directoraat-generaal vaststelt dat de autogiro niet veilig kan gebruikt worden.

Vanaf 14 juli

Het MB van 28 mei 2014 treedt in werking op 14 juli 2014, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Ministerieel besluit van 28 mei 2014 tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros, BS 4 juli 2014.

Laure Lemmens

Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor de tijdelijke toelating tot vliegen van bepaalde autogiros

Afkondigingsdatum : 28/05/2014
Publicatiedatum : 04/07/2014

Gepubliceerd op 14-07-2014

  209