VLAREM-trein 2017 eindelijk gepubliceerd. In werking op 1 oktober!

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw

Twee jaar heeft ie erover gedaan. Maar nu is het zover: de VLAREM-trein 2017 is in het Staatsblad verschenen. Het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2019 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu en landbouw’ – kortweg VLAREM-trein 2017 – is een dikke turf geworden van 307 artikels en 7 bijlagen.

De jongste VLAREM-trein wijzigt VLAREM II – dat van toepassing is op alle hinderlijke inrichtingen –, VLAREM III – dat van toepassing is op de GPBV-installaties –, het Stooktoestellenbesluit, het VLAREL-erkenningenbesluit voor de milieudeskundigen en milieutechnici, het milieuhandhavingsbesluit en nog 3 andere uitvoeringsbesluiten.
De meeste nieuwe voorschriften gelden vanaf 1 oktober 2019.

Van deze VLAREM-trein verschenen verschillende ontwerpversies op de website van het Departement Omgeving. Wat daarvan uiteindelijk in het Staatsblad is gekomen, leest u hier.

Krachtlijnen

Opvallend: de VLAREM-trein dikt de milieuvoorschriften aan voor de niet-ingedeelde inrichtingen.

De ingedeelde inrichtingen krijgen de plicht om een gebrek aan onderhoud onmiddellijk te verhelpen als er een risico is voor mens of milieu.

Om discussies te vermijden, worden in VLAREM II uniforme definities ingevoerd van alles wat rijdt, kan rijden, of heeft gereden: voertuig, motorvoertuig, aanhangwagen, voertuigwrak en geaccidenteerd motorvoertuig. Ook voor vaartuigen komen er eenvormige definities.

De verplichting om proper regen- en afvalwater gescheiden af te voeren, wordt versoepeld voor halfopen en open bebouwingen.

Of uw bedrijf al dan niet een integraal milieujaarverslag (IMJV) moet opmaken, hangt niet meer af van de klasse waarin uw hinderlijke inrichting is ingedeeld.

Milieucoördinatoren krijgen er nieuwe taken bij, maar moeten minder wettelijkheidscontroles uitvoeren.
En vanaf 1 januari van volgend jaar moet elk team van mer-coördinatoren geleid worden door een erkende mer-coördinator.

Het wordt mogelijk om bepaalde emissies naar de lucht minder frequent te meten.

De VLAREM-trein voert uniforme voorschriften in voor álle koolwaterstofafscheiders. De huidige – sectorale regels – worden grotendeels geschrapt.

De VLAREM-trein scherpt de voorwaarden aan voor ondernemingen die bedrijfsafvalwater via een besterfput laten insijpelen in het grondwater. Er komt een totaalverbod op het lozen van water met asbestvezels. En ondernemingen die warmte recupereren uit oppervlaktewater zullen vrijgesteld worden van heffing; net als de ondernemingen die nu al warmte recupereren uit grondwater.

De normen voor de muziekfestivals worden aangescherpt en dj’s en geluidstechnici worden mee aansprakelijk voor het respecteren van de geluidsnormen bij elektronisch versterkte muziek.

De zogenaamde ‘integrale milieuvoorwaarden’ voor de garage- en carrosseriebedrijven en voor de houtzagerijen worden geschrapt. Net als alle andere hinderlijke inrichtingen moeten deze inrichtingen voortaan zelf de rubrieken en subrubrieken bijeensprokkelen die op hun situatie van toepassing zijn.

Vlaanderen maakt vanaf 1 oktober 2019 een onderscheid tussen zwembaden, hot whirlpools, therapiebaden, natuurlijke zwembaden, plonsbaden, dompelbaden en ‘open zwemgelegenheden en zones voor waterrecreatie’. Voor elk type gelden er andere milieu- en veiligheidsvoorschriften. De meeste zwemgelegenheden krijgen 3 jaar de tijd om zich aan de voorschriften van hun nieuwe categorie aan te passen. De ‘plonsbaden’ worden op termijn verboden.

De VLAREM-trein maakt vanaf nu een onderscheid tussen 6 types van indoor-schietstanden. Elk type heeft zijn eigen regeltjes. Daarnaast worden ook de voorwaarden voor de schietstanden in openlucht aangescherpt.

De VLAREM-trein voert vele kleine wijzigingen door in de plaatsing en controle van centrale stooktoestellen en hun afvoerkanalen.

Tot slot worden tientallen wijzigingen doorgevoerd in de sectorale voorwaarden. Dat is het geval voor de inrichtingen die ressorteren onder de volgende rubrieken van de VLAREM-indelingslijst:
 • 5.2. Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen.
 • 5.3. Het lozen van afvalwater en koelwater.
 • 5.4. Bedekkingsmiddelen (...), kleurstoffen en pigmenten.
 • 5.6. Brandstoffen en brandbare vloeistoffen.
 • 5.7. Chemicaliën.
 • 5.9. Dieren
 • 5.12. Elektriciteit.
 • 5.15. Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.
 • 5.16. Behandelen van gassen.
 • 5.17. Opslag van gevaarlijke producten.
 • 5.18. Ontginningen.
 • 5.19. Hout.
 • 5.20. Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken.
 • 5.23. Kunststoffen.
 • 5.28. Minerale meststoffen en dierlijke mest.
 • 5.29. Metalen.
 • 5.30. Bouwmaterialen en minerale producten.
 • 5.31. Machines met uitwendige verbranding.
 • 5.32. Ontspanningsinrichtingen en schietstanden.
 • 5.38. Springstoffen.
 • 5.42. Transportmiddelenfabrieken.
 • 5.43. Stookinstallaties.
 • 5.45. Voedingsnijverheid en -handel.
 • 5.48. Doorvoeropslagplaatsen in zeehavengebieden.
 • 5.52. Lozingen in grondwater.
 • 5.53. Winning van grondwater.
 • 5.55. Boringen.
 • 5.59. Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen.
 • 5.61. Tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem.
 • 6.62. Inrichtingen voor de introductie van uitheemse soorten (...).

Vanaf 1 oktober

De VLAREM-trein treedt grotendeels in werking op 1 oktober 2019 (art. 306). De verplichte aanstelling van een erkende mer-coördinator – vanaf 1 januari 2020 – is één van de weinige uitzonderingen daarop.
Het VLAREM-treinbesluit bevat wel enkele overgangsbepalingen.

Opgelet! Naast de VLAREM-trein 2017, die zopas werd gepubliceerd, werd ook al een VLAREM-trein 2019 op de rails gezet, maar die ontwerptekst werd weer offline gehaald.

Carine Govaert
  834