Vlabel kan vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag nu ook elektronisch betekenen

Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen en het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) kan voor de invordering van de belastingen die vermeld worden in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) gebruik maken van een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag. Tot nog toe gebeurde deze procedure met aangetekende brieven. Om deze procedure te optimaliseren, voorziet de Vlaamse Regering voortaan ook in een procedure van ‘elektronisch vereenvoudigd derdenbeslag’.
Via haar besluit van 24 maart 2017 voegt de Vlaamse Regering de regeling voor het ‘elektronisch vereenvoudigd derdenbeslag’ toe aan het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (BVCF) (wijziging art. 3.10.3.3.1 en art. 3.10.3.3.2, BVCF).
Met ditzelfde besluit stemt ze het BVCF ook af op de omvorming van de verkrottingsheffing naar de ‘heffing van ongeschikte en onbewoonbare woningen’ die eind 2016 plaatsvond (wijziging art. 2.1.6.0.3, 3°, art. 2.1.6.0.4, 2° en titel 2, hoofdstuk 5, BVCF).

Elektronisch vereenvoudigd derdenbeslag inzake btw en inkomstenbelastingen

Een gelijkaardige procedure van elektronisch vereenvoudigd derdenbeslag is ook al voorzien inzake inkomstenbelastingen (art. 164 en art. 165, KB WIB 1992, gewijzigd door KB van 7 november 2013) en inzake btw (art. 85bis, Btw-wetboek; gewijzigd door art. 66, programmawet van 1 juli 2017). De wetgever heeft de procedure voor het vereenvoudigd derdenbeslag bij btw en inkomstenbelastingen eenvormig gemaakt en biedt daarbij de mogelijkheid om een elektronisch vereenvoudigd derdenbeslag te leggen.
De Vlaamse Regering heeft deze regelingen evenwel niet onverkort overgenomen. Er werden een aantal legistieke aanpassingen doorgevoerd en waar mogelijk werd de huidige tekst van artikel 3.10.3.3.1 en 3.10.3.3.2 van het BVCF behouden.

Elektronisch vereenvoudigd derdenbeslag Vlabel

De regeling voor het vereenvoudigd derdenbeslag (“met aangetekende brieven”) staat in paragraaf 1 van artikel 3.10.3.3.1 van het BVCF.
Het elektronisch vereenvoudigd derdenbeslag wordt omschreven in een nieuwe paragraaf 1/1 van artikel 3.10.3.3.1 van het BVCF (art. 5, 3°, besluit Vlaamse Regering van 24 maart 2014).
De modaliteiten die zowel van toepassing zijn op het vereenvoudigd derdenbeslag met aangetekende brieven als op het elektronisch vereenvoudigd derdenbeslag zijn gegroepeerd in een nieuwe paragraaf 1/2 van artikel 3.10.3.3.1 van het BVCF (art. 5, 3°, besluit Vlaamse Regering van 24 maart 2014).
Vanaf de datum van de inwerkingtreding van het akkoord dat daarvoor tussen de derde-beslagene en Vlabel (“de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie”) wordt gesloten, kan het bevoegde personeelslid het vereenvoudigd derdenbeslag elektronisch leggen.
Het akkoord blijft van toepassing zolang de derde-beslagene het niet uitdrukkelijk met een aangetekende brief heeft opgezegd. De opzegging gaat in vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin Vlabel de kennisgeving ervan ontvangt.
In de gevallen waarin wordt gebruikgemaakt van het elektronisch vereenvoudigd derdenbeslag heeft het beslag uitwerking vanaf de datum van ontvangstmelding van het beslag door de derde-beslagene.
Als hetzelfde vereenvoudigd derdenbeslag achtereenvolgens respectievelijk “elektronisch” of “met aangetekende brieven” wordt gelegd, zal het beslag met aangetekende brieven alleen primeren als de overhandiging van het stuk aan de geadresseerde de datum van ontvangstmelding van het beslag door de derde-beslagene voorafgaat.
De informatie die is opgenomen in de kennisgeving van het vereenvoudigd derdenbeslag is dezelfde, ongeacht of ze elektronisch, dan wel met een aangetekende brief wordt meegedeeld.
De oorsprong en de integriteit van de inhoud van de kennisgeving van het vereenvoudigd derdenbeslag moeten, in geval van elektronische verzending, worden verzekerd met aangepaste beveiligingstechnieken.
Opdat de kennisgeving van het beslag op geldige wijze als beslag onder derden zou gelden, moet een digitaal certificaat worden gebruikt.
Ongeacht de toegepaste techniek wordt er gegarandeerd dat alleen de gerechtigde personen toegang hebben tot de middelen waarmee het digitale certificaat wordt gecreëerd.
De gevolgde procedures moeten toelaten dat de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de verzending, correct kan worden geïdentificeerd en dat het tijdstip van de verzending correct kan worden vastgesteld.
Met als enig doel de bepalingen vermeld in paragraaf 1/1 van artikel 3.10.3.3.1 van het BVCF uit te voeren, wordt de beslagen belastingschuldige geïdentificeerd:
 • aan de hand van het identificatienummer, vermeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht, als het gaat om een rechtspersoon, en
 • aan de hand van het rijksregisternummer of, bij gebrek daaraan, aan de hand van het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de ‘wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid’, als het gaat om een natuurlijke persoon.

Aanzegging vereenvoudigd derdenbeslag

Het beslag wordt met een aangetekende brief aan de belastingschuldige aangezegd. Als de belastingschuldige noch in België, noch in het buitenland een gekende woonplaats, verblijfplaats of gekozen verblijfplaats heeft, wordt het beslag aangezegd met aangetekende brief aan de bevoegde procureur des Konings (art. 40, Ger.W.).

Verzet tegen vereenvoudigd derdenbeslag

De belastingschuldige kan met een aangetekende brief verzet aantekenen tegen het beslag bij het bevoegde personeelslid binnen 15 dagen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van afgifte van de aanzegging van het beslag bij de aanbieder van de universele postdienst. De belastingschuldige moet binnen dezelfde termijn met een aangetekende brief de derde-beslagene inlichten.
Als het beslag slaat op inkomsten als vermeld in artikel 1409, § 1 en § 1bis, en artikel 1410 van het Gerechtelijk Wetboek, bevat de aanzegging, op straffe van nietigheid, het aangifteformulier voor kind ten laste conform het model, vermeld in artikel 1409ter, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Verklaring derde beslagene

Onder voorbehoud van paragraaf 1, 1/1 en 1/2 van artikel 3.10.3.3.1 van het BVCF, zijn op het vereenvoudigd derdenbeslag de bepalingen van artikel 1539, 1540, 1542, eerste lid, en artikel 1543 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing, met dien verstande dat:
 • de derde-beslagene zijn verklaring van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag ook door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt, aan het bevoegde personeelslid kan doen als het beslag op de wijze, vermeld in paragraaf 1/1, eerste lid, van artikel 3.10.3.3.1, BVCF is gelegd. In dat geval is de datum van de verklaring van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van het beslag, de datum van de ontvangstmelding die Vlabel verstuurt;
 • de derde-beslagene er overeenkomstig artikel 1543 van het Gerechtelijk Wetboek toe gehouden is, op overlegging van een afschrift van de aanzegging van het beslag, afgifte te doen van het bedrag van het beslag, vermeld in paragraaf 1/2, eerste lid. Als het beslag wordt gelegd op de wijze, vermeld in paragraaf 1/1, eerste lid, wordt de overlegging van een afschrift van de aanzegging van het beslag geacht te zijn vervuld door de mededeling aan de derde-beslagene van de datum van de afgifte van de aanzegging van het beslag bij de aanbieder van de universele postdienst. In dat geval wordt de mededeling ook gedaan door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt;
 • het bedrag van het beslag wordt afgegeven aan het bevoegde personeelslid.
Met als enig doel de bepalingen, vermeld in paragraaf 3 van artikel 3.10.3.3.1, BVCF, uit te voeren, wordt de beslagen belastingschuldige geïdentificeerd:
 • aan de hand van het identificatienummer, vermeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht, als het gaat om een rechtspersoon, en
 • aan de hand van het rijksregisternummer of, bij gebrek daaraan, aan de hand van het identificatienummer, vermeld in artikel 8 van de ‘wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid’, als het gaat om een natuurlijke persoon.

Derdenbeslag bij deurwaardersexploot

Het uitvoerend beslag onder derden moet gebeuren bij deurwaardersexploot (art. 1539 tot 1544, Ger.W.) als blijkt dat:
 • de belastingschuldige zich verzet tegen het in artikel 3.10.3.3.1, § 1 en § 1/1, BVCF bedoelde beslag;
 • de derde-beslagene zijn schuld tegenover de belastingschuldige betwist;
 • de sommen en zaken het voorwerp zijn van een verzet of beslag onder derden vóór het in artikel 3.10.3.3.1, § 1 en § 1/1, BVCF bedoelde beslag gedaan door andere schuldeisers;
 • de zaken te gelde moeten worden gemaakt.
In deze gevallen blijft het uitvoerend beslag dat het personeelslid als dan niet elektronisch heeft gelegd, zijn bewarend effect behouden wanneer een uitvoerend beslag onder derden bij deurwaardersexploot wordt gelegd (art. 1539, Ger.W.), binnen een maand na:

Heffing van ongeschikte en onbewoonbare woningen

De Vlaamse Regering stemt via haar besluit van 24 maart 2017 het BVCF ook af op de omvorming van de verkrottingsheffing naar de ‘heffing van ongeschikte en onbewoonbare woningen’ (wijziging art. 2.1.6.0.3, 3°, art. 2.1.6.0.4, 2° en titel 2, hoofdstuk 5, BVCF).
Die omvorming gebeurde via het ‘decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen’.
Zo wordt er in het uitvoeringsbesluit bij de VCF de “inventaris van de verwaarloosde gebouwen of woningen, of de inventaris van de ongeschikte of onbewoonbare woningen” vervangen door “het register van verwaarloosde gebouwen en woningen, vermeld in artikel 25, § 1, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, of uit de inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen, vermeld in artikel 26, § 1, van dit decreet”.
Hoofdstuk 5 van titel 2 van het BVCF krijgt volgend nieuw opschrift: “Hoofdstuk 5. Heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen”.
En de “verkrottingsheffing woningen en gebouwen” wordt in het BVCF en in zijn bijlagen vervangen door “heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen”.

In werking

Artikel 1 tot en met 4, artikel 7 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2017 (heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen) hebben uitwerking vanaf het aanslagjaar 2017.
De andere artikelen van dit besluit treden in werking op 26 juni 2017, tien dagen na publicatie van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2017.
Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2017 houdende wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen en het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag, BS 16 juni 2017.
Zie ook:
– Decreet van 23 december 2016 houdende diverse fiscale bepalingen en bepalingen omtrent de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, BS 30 december 2016 (art. 25)
– Besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 31 december 2013; err. BS 27 januari 2014 (BVCF) (art. 2.1.6.0.3, art. 2.1.6.0.4, titel 2, hoofdstuk 5, art. 3.10.3.3.1, art. 3.10.3.3.2.)
– Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, BS 23 december 2013 (VCF) (titel 2, hoofdstuk 5, art. 3.1.0.0.1, derde lid, art. 3.1.0.0.5 en art. 3.10.3.3.1)
Koninklijk besluit van 7 november 2013 tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 14 november 2013.
– Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992) (art. 164 en art. 165)
– Programmawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 (art. 66)
– Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde van 3 juli 1969, BS 17 juli 1969 (Btw-Wetboek) (art. 85bis)
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  536