Vlaanderen werkt aan kwaliteitsverbetering in gezondheidszorg en woonzorg (art. 2 en 3 Decreet WVG)

Vlaanderen krijgt een Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. De basisregels voor de oprichting van een dergelijk instituut zijn alvast decretaal vastgelegd.

VIKZ

Via het Vlaamse Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) wil Vlaanderen de kwaliteit van de zorg in de Vlaamse gezondheidszorg en de woonzorg verbeteren.

Het instituut is een overkoepelende structuur waarbinnen de verschillende sectoren hun kwaliteitsbeleid kunnen ontwikkelen. De Vlaamse Indicatoren Projecten – die al enkele jaren lopen in de algemene ziekenhuizen en in de geestelijke gezondheidszorg – krijgen met de oprichting van het VIKZ een structurele verankering. Het instituut richt zich in eerste instantie op die sectoren, op de eerstelijnszorg en op de ouderenzorg. Later kunnen daar nog andere sectoren bijkomen.

Opdrachten

Concreet krijgt het instituut een viertal opdrachten:

  • ontwikkeling van valide kwaliteitsindicatoren ondersteunen;
  • registratiesystemen voor kwaliteitsindicatoren ontwikkelen en veralgemenen;
  • voorzieningen en zorgverstrekkers stimuleren om zelf met kwaliteitsindicatoren te werken;
  • resultaten van kwaliteitsindicatoren online bekendmaken.

Participatie

De organisaties die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de zorg in de betrokken sectoren of die er een rechtstreeks belang bij hebben worden actief betrokken bij de werking van het VIKZ en bij zijn besluitvorming. Het zijn immers zij die de kwaliteitsvolle zorg moeten realiseren en die de nodige expertise hebben om te komen tot valide, haalbare en relevante indicatoren.

Inwerkingtreding

De artikelen 2 en 3 van het decreet van 15 juli 2016 treden in werking op 29 augustus 2016.

Bron:Decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, BS 19 augustus 2016 (art. 2 en 3 Decreet WVG)

Ilse Vogelaere

Decreet houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Afkondigingsdatum : 15/07/2016
Publicatiedatum : 19/08/2016

Gepubliceerd op 25-08-2016

  544