Vlaanderen voegt extra info toe aan vrijstelling van loodsplicht

Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage II van het ministerieel besluit van 20 juni 2005 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand

Vlaanderen kan gezagvoerders van schepen (of bevoegde officiers die de feitelijke navigatie leiden) die geregeld dezelfde havens aandoen, onder specifieke voorwaarden, vrijstellen van de loodsplicht. Ze kunnen dan zelf aanmeren en uitvaren, zonder gebruik te maken van loodsen in de haven of loodsen op afstand. De zogenaamde ‘Verklaring van vrijstelling’ die ze dan ontvangen, ziet er voortaan ietsje anders uit. Vlaanderen wil immers meer informatie over de uitgereikte vrijstellingen en de betrokken vaartuigen. Het nieuwe model bevat daarom een bijvoegsel.
Dat omvat in eerste instantie een categorie ‘Administratieve gegevens’ waarbij het nummer van de verklaring van vrijstelling moet worden genoteerd en de identificatiegegevens van de verklaringhouder. Een tweede categorie gaat dieper in op de ‘Gegevens van de vaartuigen van het zelfde type waarvoor de verklaring van vrijstelling ook geldt’. Een verklaring geldt in principe voor een bepaald traject en voor één bepaald vaartuig. Maar gezagvoerders en bevoegde officiers mogen onder één verklaring ook varen met vaartuigen van hetzelfde type. Vlaanderen wil nu echter dat die vaartuigen tot in detail omschreven zijn in de verklaring zelf. Zowel de naam van het vaartuig of de vaartuigen, het IMO-nummer én de begindatum van de vrijstelling moeten in het bijvoegsel worden vermeld.
Een laatste onderdeel van het bijvoegsel is de ‘Ondertekening’. Met de datum van ondertekening, de plaats van ondertekening en de gegevens en handtekening van de persoon die de verklaring uitreikt namens de Vlaamse minister bevoegd voor Mobiliteit.
De gezagvoerder of de officiers zijn verplicht om het volledige document (dus de verklaring én het bijvoegsel) tijdens de vaart (op het traject waarvoor de verklaring werd afgegeven) ter beschikking te houden van de bevoegde autoriteiten. Werd de vrijstelling nog niet uitgereikt, dan moeten ze het proces-verbaal van de bekwaamheidsproef kunnen voorleggen.
Het MB van 12 april 2017 met de nieuwe verklaringen treedt in werking op 26 juni 2017, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Maar de verklaringen van vrijstelling, die zijn afgeleverd op basis van het MB van 20 juni 2005, die werden afgeleverd vóór die datum blijven geldig.
Bron: Ministerieel besluit van 12 april 2017 tot wijziging van de bijlage II van het ministerieel besluit van 20 juni 2005 betreffende de toekenning van een verklaring van vrijstelling voor het nemen van een loods of het gebruikmaken van loodsen op afstand, BS 16 juni 2017.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  224