Vlaanderen stemt toekenning toerismesubsidies af op Europese steunregels

Toerisme Vlaanderen verleent subsidies voor investeringen in de toeristische sector in het kader van het Kustactieplan, ter promotie van de kunststeden, ter bevordering van andere toeristisch-recreatieve projecten, enz. De Vlaamse Regering heeft de voorwaarden voor de toekenning van deze toerismesubsidies afgestemd op de Europese steunregels.

Toekenning subsidies volgens Europese steunregels

Als Toerisme Vlaanderen subsidies verleent die kunnen worden gekwalificeerd als staatssteun in de zin van artikel 107 van het EU-Verdrag, dan wordt deze steun toegekend worden volgens de voorwaarden en modaliteiten van de Europese de-minimisverordening.

Voortaan kan Toerisme Vlaanderen ook steun verlenen overeenkomstig de algemene groepsvrijstellingsverordening. Dit op voorwaarde dat in de individuele steunbeslissing alle inhoudelijke en procedurele voorwaarden van deze verordening worden nageleefd.

Toerismesubsidies

Toerisme Vlaanderen kan 3 types van toerismesubsidies toekennen: algemene werkingssubsidies, investeringssubsidies en projectsubsidies.

De algemene werkingssubsidies worden toegekend in de jaarlijkse algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap, aan bij naam genoemde organisaties.

Belangrijker zijn de investerings- en projectsubsidies. Die worden nog enkel toegekend na een jaarlijkse oproep. Zowel investerings- als projectsubsidiedossiers moeten betrekking hebben op één (of meerdere) van de volgende elementen:

  • investeringen in toeristische infrastructuur;
  • investeringen in toeristische digitale producten;
  • de organisatie van evenementen met een duidelijk toeristisch potentieel;
  • toeristische promotie of marketing;
  • onderzoek of studies over de toeristische sector;
  • het opmaken van strategische toeristische plannen; of
  • de vorming en opleiding in de sector.

Opgelet! Investeringen in zogenaamde ‘ toeristische logiezen ’ – hotels, gastenkamers, campings,… – vallen niet onder dit algemene Kaderbesluit voor Toerismesubsidies, maar behouden hun eigen, specifieke regels. Hetzelfde geldt voor investeringen in niet-commerciële jeugdverblijven of volwassenencentra, de zogenaamde toerisme voor allen-verblijven .

De algemene regels gelden ook niet voor particulieren of feitelijke verenigingen. Toerisme Vlaanderen kan immers enkel investerings- of projectsubsidies toekennen aan private rechtspersonen, vzw’s, de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel,de lokale besturen, en diverse publiekrechtelijke rechtspersonen. Komen ook in aanmerking: grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden mét rechtspersoonlijkheid, waarin een publieke partner participeert.

De Vlaamse minister van Toerisme bepaalt de criteria voor de toekenning van de subsidies. Het subsidiepercentage mag nooit hoger zijn dan 75% van de subsidiabele kosten.

De aanvrager kan zijn dossier elektronisch indienen bij het agentschap Toerisme Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen beslist autonoom of de aanvrager al of niet een toerismesubsidie krijgt.

Wie een overheidssubsidie gekregen heeft, zal na afloop een financiële én inhoudelijke verantwoording moeten opstellen. In de inhoudelijke verantwoording toont de begunstigde aan in welke mate hij de activiteit gerealiseerd heeft waarvoor er subsidies werden toegekend. In de financiële verantwoording rapporteert hij over de kosten hij gemaakt heeft en welke opbrengsten hij verkregen heeft uit ‘de activiteit zelf of andere bronnen’.

In werking

Het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2015’ treedt in werking op 9 november 2015, 10 dagen nadat het verscheen in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 25 september 2015 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende toerismesubsidies, BS 30 oktober 2015.
Zie ook: – Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard, PB.L., 26 juni 2014, afl. 187; err., PB.L., 5 december 2014, afl. 349 (algemene groepsvrijstellingsverordening). – Verordening (EU) 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, PB.L., 24 december 2013, afl. 352 (de-minimisverordening).– Besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2012 betreffende toerismesubsidies, BS 8 februari 2013 (Kaderbesluit voor Toerismesubsidies).

Christine Van Geel

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende toerismesubsidies

Afkondigingsdatum : 25/09/2015
Publicatiedatum : 30/10/2015

Gepubliceerd op 06-11-2015

  85