Vlaanderen rondt codificatie woonbeleid af

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse decreten en besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de codificatie van de decreten betreffende het Vlaamse woonbeleid

Op 13 november 2020 publiceerde de Vlaamse regering een codificatie van alle decretale bepalingen rond woonbeleid, grond- en pandenbeleid, woonkwaliteit, conformiteitsattest, onbewoonbaarverklaring, uithuiszetting, sociaal en bescheiden woonaanbod, en woonwagen- en doortrekkersterreinen. Die codificatie kreeg de naam Vlaamse Codex Wonen van 2021. En uiteraard heeft die codificatie ook een impact op andere decreten waarin naar het woonbeleid wordt verwezen.

Met een tweede besluit past de regering dan ook de verwijzingen aan in 26 decreten en 31 uitvoeringsbesluiten. O.m. in het decreet op de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, het decreet op de voorkooprechten, de Vlaamse Codex Fiscaliteit, het onteigeningsdecreet, het omgevingsvergunningsdecreet, het binnenmilieubesluit en uiteraard ook in de nauw verwante Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

Al deze wijzigingen gelden – net als de codex zelf – vanaf 1 januari 2021.

Zie ook:
Carine Govaert
  50