Vlaanderen legt regels vast voor terugbetaling eurovignet bij overgang naar kilometerheffing

De Vlaamse overheid heeft in haar decreet van 16 oktober 2015 de regels en formules vastgelegd voor de terugbetaling van het eurovignet bij overgang naar de kilometerheffing op 1 april 2016. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) zal de geldigheidsduur van de nieuwe eurovignetten die worden aangevraagd of verlengd vanaf 1 november 2015 automatisch beperken tot 1 april 2016. Na 1 april 2016 volgt een automatische terugbetaling van het aantal dagen van de laatste lopende maand, zijnde april 2016.

Kilometerheffing vanaf 1 april 2016

Zware vrachtwagens (zowel binnenlandse als buitenlandse) zullen vanaf 1 april 2016 ook op de belangrijkste Vlaamse wegen een kilometerheffing moeten betalen. Net zoals op de belangrijkste Brusselse en Waalse wegen. De kilometerheffing komt in de plaats van het eurovignet.

Jaarvignetten voor Belgische vrachtwagens

Inwoners van derde landen kregen altijd de keuze tussen jaar-, maand- en dagvignetten. Belgische (en dus ook Vlaamse) vrachtwagens werden altijd wettelijk vermoed van het Belgische wegennetwerk gebruik te maken en moesten bijgevolg de jaarvignetten kopen. Door de stopzetting van het eurovignet en de start van de kilometerheffing op 1 april 2016 verandert deze situatie.

1 november 2015

Op basis van artikel 5.0.0.0.12 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) kan men terugbetaling vragen van de jaarvignetten die 1 april 2016 overstijgen. Een deel van de zware vrachtwagens (boven 3,5 ton maximaal toegelaten gewicht) rijdt niet naar het buitenland en heeft dus geen baat bij het eurovignet na 1 april 2016. Om een toevloed van dergelijke aanvragen te vermijden en om de bijkomende administratie voor de transportbedrijven te beperken, stopt het Vlaams Gewest op 1 november 2015 met de verkoop van eurovignetten voor 12 maanden voor Belgische (en Vlaamse) vrachtwagens. Ze zal de jaarvignetten enkel nog pro rata verlengen tot 1 april 2016.

De verlenging gebeurt tot de maand april omdat de huidige ICT-programma’s van het eurovignet in maanden tellen en het voor Vlabel niet mogelijk is om dat op korte termijn te herprogrammeren. Tegen april zal Vlabel zijn programma’s aangepast hebben zodat het aantal dagen dat 1 april overschrijdt, automatisch wordt terugbetaald aan de belastingplichtige.

Eurovignetten uitgegeven vanaf 1 november 2015

Vlabel zal de geldigheidsduur van de nieuwe eurovignetten die worden aangevraagd of verlengd vanaf 1 november 2015 automatisch beperken tot 1 april 2016. Er volgt na 1 april 2016 een automatische terugbetaling van het aantal dagen van de laatste lopende maand, zijnde april 2016.

Voorbeeld Als het eurovignet jaarlijks op 15 november 2015 verlengd wordt, dan zal Vlabel nu geen eurovignet voor een volledig jaar meer aanrekenen, maar slechts een eurovignet voor 5 maanden. Elke periode van een maand die begonnen is vóór 1 april 2016 wordt aangerekend. De belastingplichtig betaalt voor de verlenging dus 5/12 van het toepasselijke jaarvignet. Aangezien het eurovignet slechts geldig zal zijn tot 1 april 2016, en de verlenging loopt tot en met 14 april 2016, heeft de belastingplichtige voor 14 dagen te veel betaald. Vlabel zal hem automatisch (zonder aanvraag) een bedrag terugstorten dat overeenstemt met 14/365 van het toepasselijke jaarvignet.

Formules Het decreet van 16 oktober 2015 bevat de formules voor de berekening van het verschuldigde bedrag en van het terug te betalen bedrag (nieuw art. 5.0.0.0.13, VCF; art. 2, decreet van 16 oktober 2015).

Om het verschuldigde bedrag te berekenen, wordt de volgende formule toegepast: JV/12 x M waarbij:

  • JV = het toepasselijke tarief van een eurovignet met een geldigheidsduur van een jaar (art. 2.4.4.0.1, VCF);
  • M = het aantal termijnen van een maand die begonnen zijn voor 1 april 2016.

Voor de berekening van het terug te betalen bedrag wordt de volgende formule toegepast: JV x r/365 dagenwaarbij:

  • JV = het toepasselijke tarief van een eurovignet met een geldigheidsduur van een jaar (art. 2.4.4.0.1, VCF);
  • r = het resterende aantal dagen waarvoor al betaald werd, te rekenen vanaf 1 april 2016.
Artikel 3.4.7.0.4 van de VCF is niet van toepassing.

Eurovignetten uitgegeven vóór 1 november 2015

Voor eurovignetten die zijn uitgegeven vóór 1 november 2015 kan de belastingplichtige een terugbetaling aanvragen voor de resterende geldigheidsduur na 1 april 2016.

Hij kan de terugbetaling aanvragen vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 april 2016. Hier is geen bewijslast aan verbonden en Vlabel zal geen administratiekosten in rekening brengen. De aanvraag kan gebeuren via de website http://belastingen.vlaanderen.be.

Voorbeeld Een eurovignet is geldig van 15 augustus 2015 tot en met 14 augustus 2016. Op eenvoudige aanvraag wordt de periode van 1 april 2016 tot en met 14 augustus 2016 terugbetaald. De belastingplichtige kan zijn aanvraag om terugbetaling doen vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 april 2016.

Opgelet!

Wie na 1 april 2016 nog gebruik wil maken van het eurovignetwegennet (in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden), moet voor de gewenste periode een nieuw eurovignet aanvragen, zoniet riskeert u een boete in het buitenland. Dit vignet kan aangekocht worden in een van de verkooppunten langs de weg of online op http://www.eurovignettes.eu.

In werking

Het decreet van 16 oktober 2015 treedt in werking op 1 november 2015.

Bron:Decreet van 16 oktober 2015 houdende invoering van een overgangsmaatregel inzake het eurovignet en houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband, BS 23 oktober 2015.
Zie ook:– Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013 (VCF) – art. 5.0.0.0.12 en nieuw art. 5.0.0.0.13. – Stopzetting aangifte in de verkeersbelasting en/of voor het eurovignetAangifte in de verkeersbelasting en/of voor het eurovignetBesluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2015 tot wijziging van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013, wat betreft de invoering van de kilometerheffing, BS 8 oktober 2015 (Vlaams Gewest). – Decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband, BS 10 augustus 2015 (Vlaams Gewest). – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet, BS 7 oktober 2015 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). – Ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet, BS 12 augustus 2015 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest). – Decreet van 16 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing voor het wegengebruik door zware vrachtwagens, BS 28 juli 2015 (Waals Gewest).

Christine Van Geel

Decreet houdende invoering van een overgangsmaatregel inzake het eurovignet en houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 in dat verband

Afkondigingsdatum : 16/10/2015
Publicatiedatum : 23/10/2015

Gepubliceerd op 23-10-2015

  87