Vlaanderen legt lagere sancties op bij verzuim en tekortschatting in de erfbelasting

Programmadecreet bij de begroting 2021

Vlaanderen legt lagere sancties op bij verzuim en tekortschatting in de erfbelasting. Voortaan krijgt men binnen 6 maanden na het einde van de aangiftetermijn de kans om spontane rechtzettingen te doen tegen een billijker tarief. Hoe sneller men rechtzet, hoe lager de belastingverhoging. Het tarief bedraagt voortaan tussen de 1% en stijgt tot 10%.

Verzuim van aangifte

Tot nog toe betaalt een erfgenaam, legataris of begiftigde die niet alle goederen heeft aangegeven een belastingverhoging die gelijk is aan 20% van de daardoor verschuldigde aanvullende rechten. Deze belastingverhoging wordt verminderd tot 10 % van deze verschuldigde aanvullende rechten als de erfgenaam, legataris of begiftigde uit eigen beweging, en binnen 10 maanden na hetzij het overlijden, hetzij de start van de aangiftetermijn een goed dat niet was opgenomen in de aangifte, alsnog aangeeft.

De Vlaamse fiscus vervangt deze belastingverhoging nu door een getrapt systeem, gaande van 1% tot 10%, indien de belastingplichtige uit eigen beweging en binnen de 10 maanden na het verstrijken van de aangiftetermijn alsnog een goed aangeeft dat niet was opgenomen in de aangifte (vervanging lid 2, art. 3.18.0.0.7, VCF).

Tekortschatting

Als de fiscus vaststelt dat de aangegeven waarde van de aangegeven goederen te laag is, is een belastingverhoging verschuldigd, conform de tabel in artikel 3.18.0.0.8 van de VCF. Die belastingverhoging wordt nu verminderd tot de helft van het percentage van de verschuldigde aanvullende rechten, vermeld in deze tabel, als een erfgenaam, legataris of begiftigde uit eigen beweging, en binnen 10 maanden na hetzij het overlijden, hetzij de start van de aangiftetermijn (zoals berekend overeenkomstig art. 3.3.1.0.6, derde of vierde lid, VCF), voor een goed dat in afwijking van artikel 3.3.1.0.8 voor een te lage waarde was opgenomen in de aangifte, alsnog een hogere waarde aangeeft.

In werking

Deze maatregelen zijn van toepassing zijn op nalatenschappen opengevallen vanaf 1 januari 2021.

Zie ook:
Geraakte artikels:
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  70