Vlaanderen lanceert aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Sinds 1 januari 2017 kan de werkuitkering en de doelgroepvermindering voor langdurig werkzoekenden - bekend onder de naam ‘activaplan’ - niet meer worden aangevraagd in Vlaanderen. In de plaats komt een nieuwe Vlaamse aanwervingspremie, aansluitend bij het nieuwe traject tijdelijke werkervaring. De premie is dan ook van toepassing op aanwervingen vanaf die datum.

Voorwaarden

De VDAB kan de aanwervingsincentive toekennen aan ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

1/ De onderneming werft vanaf 1 januari 2017 een niet-werkende werkzoekende aan die op het ogenblik van zijn indiensttreding minstens 2 jaar als niet-werkende werkzoekende is ingeschreven en minstens 25 jaar en hoogstens 54 jaar is (op het einde van het kwartaal van de indiensttreding). De bevoegde minister kan periodes van inactiviteit gelijkstellen met de inschrijving als niet- werkende werkzoekende.

2/ De onderneming sluit met de niet-werkende werkzoekende een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur af (die voldoet aan de Arbeidsovereenkomstenwet). Het is ook mogelijk om een of meer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten af te sluiten die minstens een tewerkstelling van 3 maanden bedragen. Dat moet gebeuren binnen het ‘gangbare wervingsbeleid van de onderneming’. De minister kan bepalen wat dat precies betekent.

3/ De onderneming stelt de niet-werkende werkzoekende tewerk in een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

Let op! De aanwervingsincentive kan niet toegekend worden voor de tewerkstelling van uitzendkrachten, flexi-jobwerknemers en gelegenheidswerknemers in de tuin- of landbouw en in de horeca.

Subsidie

De aanwervingsincentive bestaat uit een subsidie die wordt toegekend in 2 schijven:

 • maximaal 1.250 euro als de aangeworven niet-werkende werkzoekende gedurende 3 maanden bij de onderneming is tewerkgesteld;
 • maximaal 3.000 euro als de aangeworven niet-werkende werkzoekende gedurende 12 maanden bij de onderneming is tewerkgesteld.

Bij deeltijdse tewerkstelling wordt het subsidiebedrag als volgt vastgesteld:

 • tewerkstelling minder dan 30%: geen subsidie;
 • tewerkstelling minimaal 30% en minder dan 80%: 60% van de bedragen;
 • tewerkstelling minimaal 80%: 100% van de bedragen.

Cumulatie

De aanwervingsincentive is cumuleerbaar met andere steunmaatregelen overeenkomstig de bepalingen van de algemene groepsvrijstellingsverordening (tot hoogste steunintensiteit of steunbedrag). De incentive is vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting.

Maar een cumulatie is niet mogelijk met:

 • de loonpremie voor de doelgroepwerknemer in het kader van maatwerk bij collectieve inschakeling;
 • de subsidie van loon en sociale lasten voor gehandicapte werknemers (beschutte werkplaatsen);
 • de loonpremie voor een doelgroepwerknemer in een sociale werkplaats;
 • de vergoeding voor het inschakelingstraject van de doelgroepwerknemer in de lokale diensteneconomie;
 • de loonpremie voor de invoegwerknemers (invoegbedrijven).

Let op! Worden van steun uitgesloten:

 • een onderneming ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat (steun die onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard), met uitzondering van steunregelingen tot herstel van de schade die veroorzaakt is door bepaalde natuurrampen;
 • ondernemingen in moeilijkheden (onder strikte voorwaarden).

Aanvraag

De onderneming dient op straffe van verval binnen de 3 maanden na de indiensttreding van de niet-werkende werkzoekende bij de VDAB een aanvraag in. De premie zal alleen online kunnen aangevraagd worden. Omdat deze toepassing nog ‘in opbouw’ is, zal de opstart van de maatregel in verschillende fasen gebeuren.

Voor aanwervingen tussen 1 januari 2017 en 1 maart 2017 (datum van inwerkingtreding van het besluit van 17 februari 2017) moet een aanvraag worden ingediend binnen de 3 maanden vanaf die datum van inwerkingtreding. Dus vóór 1 juni 2017. Bovendien kan de minister een afwijkende termijn vaststellen als de behandeling van de aanvragen door de VDAB om administratief-technische redenen niet tijdig kan plaatsvinden.

De VDAB beoordeelt de aanvraag op basis van een volledig en correct ingevuld aanvraagformulier. De VDAB betaalt de subsidie in principe uit als de tewerkstellingsperiodes effectief kunnen worden vastgesteld. Dat kan onder voorwaarden ook als de arbeidsovereenkomst voor het verstrijken van de periode waarvoor de aanwervingsincentive wordt toegekend, beëindigd is.

In werking

Het besluit van 17 februari 2017 is in werking getreden op 1 maart 2017.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, BS 22 maart 2017

Steven Bellemans

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden

Afkondigingsdatum : 17/02/2017
Publicatiedatum : 22/03/2017

Gepubliceerd op 11-04-2017

  137