Vlaanderen heeft eigen regels voor erkenning van beroepskwalificaties in het onderwijs

De Vlaamse Regering heeft een regeling uitgewerkt voor de erkenning van beroepskwalificaties in het onderwijs. Het gaat om de gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36 over de erkenning van beroepskwalificaties. Specifiek gaat het hier om de gereglementeerde beroepen in de door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde en gefinancierde onderwijsinstellingen, met uitzondering van het hoger onderwijs.

Beroepskwalificaties

Met een decreet van 24 februari 2017 (in uitvoering van dezelfde Europese richtlijn) heeft Vlaanderen een algemeen kader ingesteld voor deerkenning van beroepskwalificaties voor onderdanen van andere lidstaten die in het Vlaams Gewest (of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap) een gereglementeerd beroep willen uitoefenen.

Dit decreet dat al werd goedgekeurd (maar nog niet verschenen is in het Belgisch Staatsblad) is een gedeeltelijke omzetting via een ‘horizontaal decreet’. Dat is nodig want de wijzigingen aan de federale regelgeving zullen niet meer gelden voor bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming en voor Vlaamse bevoegdheden in het algemeen.

Verticale omzetting

De ‘horizontale regels’ zullen in principe van toepassing zijn op alle gereglementeerde beroepen in Vlaanderen, tenzij specifieke regelgeving er expliciet van afwijkt. Vandaar dat het nieuwe besluit enkel de regels behandelt die verder verfijnd moeten worden in zogenaamde ‘verticale regelgeving’.

Hier gaat het dus om een verticale omzetting. Meer bepaald gaat om regels voor gereglementeerde beroepen in het gesubsidieerd onderwijs en in het gefinancierd onderwijs.

Erkenning

De aanvragers die houder zijn van een beroepskwalificatie dienen hun aanvraag tot erkenning in bij de bevoegde dienst van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. De aanvraag wordt behandeld op basis van een dossier dat bestaat uit de documenten die men aanstipt in het besluit. De bevoegde dienst kan altijd bijkomende informatie opvragen en documenten kunnen worden vertaald naar het Nederlands. De aanvraag wordt dan beoordeeld op basis van de ingediende documenten.

Er zijn maar drie mogelijke beslissingen:

  • een conformiteitsattest wordt afgeleverd;
  • een conformiteitsattest wordt niet afgeleverd omdat de aanvrager nog aangeduide tekorten moet wegwerken via ‘compenserende maatregelen’ (die beslissing wordt gemotiveerd);
  • een conformiteitsattest wordt niet afgeleverd omdat de toepassingsvoorwaarden van het decreet niet vervuld zijn (die beslissing wordt gemotiveerd).

De ‘tekorten’ waarvan sprake kunnen alleen de volgende zijn:

  • wezenlijk verschillende vakken;
  • wezenlijke verschillen in de beroepsinhoud.

De ‘compensatie’ kan bestaan uit:

  • succesvol een proeve van bekwaamheid afleggen;
  • succesvol een aanpassingsstage van ten hoogste drie jaar doorlopen.

De kosten die verbonden zijn aan de proeve van bekwaamheid of de aanpassingsstage zijn ten laste van de aanvrager.

Conformiteitsattest

Zodra de aanvrager de aangeduide tekorten via de compenserende maatregelen succesvol weggewerkt heeft, wordt het conformiteitsattest uitgereikt. Het conformiteitsattest vermeldt de redenen waarom de aanvrager voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van de richtlijn. En het vermeldt de basisgegevens van de aanvrager. Als het om ambten gaat waartoe de aanvrager toegang krijgt, worden specifieke vermeldingen aangestipt, zoals de salarisschaal.

Voor de gereglementeerde beroepen arts, psycholoog, kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist en verpleger wordt de erkenning voor toegang tot en uitoefening van het beroep, afgeleverd door de overheidsdienst die bevoegd is voor het overeenstemmende gereglementeerde beroep dat opgenomen is in de richtlijn 2005/36, beschouwd als een conformiteitsattest.

Het conformiteitsattest wordt beschouwd als een bekwaamheidsbewijs van de categorie ‘vereiste bekwaamheidsbewijzen’ (als vermeld in de specifieke KB’s en de besluiten van de Vlaamse Regering, waarin logischerwijs voortaan wordt verwezen naar het nieuwe besluit van 10 maart 2017). Aan de houder van een Europese beroepskaart wordt een conformiteitsattest afgeleverd.

Waarschuwingsmechanisme

Het besluit voorziet in een specifiek waarschuwingsmechanisme. Dat komt ook aan bod in het horizontaal decreet. Dit waarschuwingsmechanisme moet de andere lidstaten op de hoogte brengen van:

  • elke beperking of verbod, zelfs tijdelijk, om bepaalde gereglementeerde beroepsactiviteiten uit te oefenen (gezondheidsberoepen of beroepen gelinkt aan de opvoeding van minderjarigen, ook kinderopvang);
  • iedere rechterlijke beslissing waarbij een aanvrager schuldig wordt bevonden aan het gebruik van valse bewijzen aangaande kwalificaties.

De bevoegde dienst zal het schoolbestuur of de inrichtende macht van het betrokken personeelslid binnen drie dagen verwittigen zodra ze over dat personeelslid een ‘waarschuwingsmelding’ ontvangt uit een andere lidstaat. De inrichtende macht of het schoolbestuur moet bij de aanstelling van een personeelslid waarop een waarschuwing kan rusten altijd bij de bevoegde dienst de waarschuwingslijst raadplegen. Voor een personeelslid van een door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling, waarop een waarschuwing rust, zal de bevoegde dienst binnen drie dagen de beslissing van de bevoegde rechtbank melden aan de lidstaten.

De bevoegde dienst brengt het betrokken personeelslid schriftelijk ervan op de hoogte dat het opgenomen is op de waarschuwingslijst (en meldt eventuele wijzigingen).

De waarschuwing bevat de identiteit, het beroep, de informatie over de nationale autoriteit of rechtbank die het besluit tot beperking of verbod genomen heeft, de reikwijdte van het verbod en de periode. Als de betrokkene in beroep gaat tegen de beslissing, moet dat ook vermeld worden in het waarschuwingsmechanisme. Binnen drie dagen na het einde van de schorsing of het beroepsverbod wordt de waarschuwing weer ingetrokken. De bevoegde dienst brengt het betrokken personeelslid schriftelijk hiervan op de hoogte.

In werking

Het besluit van 10 maart 2017 heeft uitwerking met ingang van 18 januari 2016. Dat is ook de datum waarop het decreet van 24 februari 2017 globaal genomen in werking treedt. Het bestaande besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 wordt opgeheven.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 10 m aart 2017 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36, BS 14 april 2017

Steven Bellemans

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36

Afkondigingsdatum : 10/03/2017
Publicatiedatum : 14/04/2017

Gepubliceerd op 20-04-2017

  271