Vlaanderen creëert nieuw beleidsveld ‘Justitie en Handhaving’ binnen hervormd beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

Besluit van de Vlaamse Regering over de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

Sinds kort heeft Vlaanderen voor het eerst een eigen minister van Justitie en Handhaving. Een gevolg van de Zesde Staatshervorming waarbij tal van bevoegdheden m.b.t. justitie, handhaving en bestuursrechtspraak heeft overgeheveld naar de deelstaten. Op dit moment zitten al deze bevoegdheden nog versnipperd. Maar de bedoeling is om ze in de toekomst te bundelen om tot een geïntegreerde aanpak van misdrijven en inbreuken te komen. Een engagement uit het regeerakkoord 2019-2024. Vandaag legt de regering hiervoor de basis. Ze creëert een nieuw beleidsveld ‘justitie en handhaving’ onder het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur. Dit beleidsveld zal pas operationeel worden zodra een nieuw agentschap wordt opgericht waaraan de bevoegdheden van dit beleidsveld worden toegewezen.

Dat beleidsveld omvat volgende bevoegdheden:
  • de coördinatie van het strafrechtelijk- en veiligheidsbeleid, met inbegrip van de deelname aan het algemeen beleid inzake strafrecht
  • het algemeen handhavingsbeleid en de uitvoering van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving
  • de organisatie, de werking en de opdrachten van de justitiehuizen en van de dienst die de uitwerking en de opvolging van het elektronische toezicht verzekert
  • de juridische eerstelijnsbijstand
  • de coördinatie van de hulp en de dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden
  • de coördinatie van de Family Justice Centers en de ketenaanpak intrafamiliaal geweld

Reorganisatie Beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

Het beleidsveld ‘justitie en handhaving’ wordt zoals gezegd ondergebracht in het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.

Maar let op: dat domein wordt met hetzelfde besluit van de Vlaamse regering grondig hervormd. Enerzijds wordt het domein samengevoegd met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen, anderzijds worden tal van taken en diensten binnen het domein gereorganiseerd:
  • de bevoegdheid ‘gewestelijke aspecten overheidsopdrachten’ wordt ondergebracht bij Het Facilitair Bedrijf. Bedoeling daarvan is om beleidsvoorbereiding en uitvoering dichter bij elkaar te brengen. Op die manier kan de expertise blijvend horizontaal ten behoeve van andere entiteiten worden ingezet
  • de Gemeenschappelijke Dienst Preventie en Bescherming (GDPB) en Dienst van de Gouverneurs verhuizen naar het Agentschap Overheidspersoneel (AGO) waardoor alle aspecten m.b.t. het personeelsbeleid voortaan onder hetzelfde agentschap vallen
  • ook het business continuity management en het risicomanagement worden ondergebracht bij AGO zodat ook de aspecten van organisatiebeheersing in één agentschap worden opgenomen

Het besluit van 11 september 2020 heeft retroactief uitwerking vanaf 1 september 2020, maar de oprichting van het beleidsveld justitie en handhaving wordt pas operationeel op de datum van de oprichting van het agentschap dat bijhorende bevoegdheden zal uitoefenen.

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  218