Vlaanderen bundelt wijzigingen aan decreet over wetenschaps- en innovatiebeleid

De Vlaamse overheid heeft een omvangrijk decreet gepubliceerd dat een reeks aanpassingen van het IWT-decreet bundelt. Die tekst regelt de organisatie en de financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid.

Vooral de structurele verankering van de innovatiecentra en het nieuw financieringsmechanisme voor innovatie-instellingen zijn belangrijk. In de marge noteren we nog een paar andere wijzigingen, zoals de opheffing van het decreet van 18 mei 1999 over het voeren van een beleid ter aanmoediging van de technologische innovatie.

Uit het verslag van de commissie voor economie blijkt dat het decreet van 25 april 2014 zorgt voor:

  • het samenbrengen van de decreten voor instellingen van het beleidsveld Wetenschaps- en Innovatiebeleid (W&I) in één enkel decreet;
  • het op elkaar afstemmen van de bepalingen over de evaluatie van de W&I-instellingen en over de inhoud van convenanten en beheersovereenkomsten;
  • het consistenter maken van de terminologie, zowel intern als in relatie tot andere decreten;
  • het opnemen van een aantal nieuwe generieke bepalingen over de evenwichtige participatie van mannen en vrouwen in advies- en bestuursorganen en over het Beleidsplan Wetenschapscommunicatie;
  • het ‘decretaal verankeren’ van de innovatiecentra om de continuïteit van de financiering te garanderen. De centra hebben als vzw het maatschappelijk doel om de regionale innovatiekracht te versterken door bedrijven en ondernemers aan te moedigen en te begeleiden om efficiënt en op duurzame wijze te innoveren. Er is één innovatiecentrum per provincie van het Vlaamse Gewest. De innovatiecentra fungeren als ‘frontoffice van IWT’ en als ‘actieve navigator in het Vlaams Innovatienetwerk’;
  • het opnemen van een nieuwe financieringsstructuur voor innovatie-instellingen, namelijk: de strategische innovatieplatformen (SIP’s);
  • het invoegen van een nieuwe titel: ‘Wetenschapscommunicatie en structurele partners’;
  • het bijsturen van de samenstelling van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI);
  • het opheffen in andere decreten van een aantal bepalingen over de W&I-instellingen die nu in de bijgewerkte tekst worden opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand (VABB) en het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM). Het gaat om een vorm van codificatie.

Het decreet van 25 april 2014 treedt in werking op 8 september 2014.

Bron:Decreet van 25 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen, BS 29 augustus 2014
Zie ook: Decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, BS 6 juli 2009 (IWT-decreet)

Steven Bellemans

Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen

Afkondigingsdatum : 25/04/2014
Publicatiedatum : 29/08/2014

Gepubliceerd op 04-09-2014

  127