Vlaanderen akkoord met voorrechten en immuniteiten voor Eengemaakt Octrooigerecht

Protocol inzake voorrechten en immuniteiten van het Eengemaakt Octrooigerecht

Om zijn taken correct te kunnen uitvoeren, kan het Eengemaakt Octrooigerecht rekenen op een aantal voorrechten en immuniteiten. Die zijn in 2016 vastgelegd in een protocol. Vlaanderen keurt dit protocol nu goed.

Het Eengemaakt Octrooigerecht (EOG) zal geschillen behandelen over de geldigheid van klassieke Europese octrooien en Europese octrooien met eenheidswerking. Het spreekt zich ook uit over eventuele inbreuken. Hoewel de oprichting al voorzien is sinds 2013, is het EOG nog steeds niet actief.

Het protocol geeft het EOG op het grondgebied van alle landen die partij zijn bij de EOG-overeenkomst alle voorrechten en immuniteiten die nodig zijn voor de uitvoering van zijn officiële werkzaamheden. Op die manier wil men de goede werking van de verschillende entiteiten van het EOG en de lokale en regionale afdelingen van zijn gerecht van eerste aanleg verzekeren. In ons land zal er een lokale afdeling van het gerecht van eerste aanleg opgericht worden.

Het protocol voorziet in een onschendbaarheid van gebouwen, archief en documenten.

Het Gerecht geniet van een uitgebreide immuniteit van rechtsvervolging. Eigendommen, activa en middelen kunnen niet opgevorderd of verbeurdverklaard worden. Ook inbewaringstelling of een ander vorm van beslaglegging of dwang is uitgesloten. Eigendommen, activa en middelen zijn – indien nodig voor de uitoefening van de officiële taken – gevrijwaard van beperkingen, voorschriften, controles en moratoria.

Het EOG en zijn bezittingen en activa zijn vrijgesteld van directe belastingen. De vrijstelling geldt niet voor belastingen, heffingen en rechten die een openbare dienst vergoeden. Valutabeperkingen gelden niet.

Er is voorzien in een immuniteitsregeling voor rechters en griffiers én voor het personeel.

Vertegenwoordigers van de partijen bij de EOG-overeenkomst genieten immuniteit wanneer ze vergaderingen van het EOG bijwonen. Voor eigen onderdanen kan hiervan afgeweken worden.

De voorrechten en immuniteiten zijn geen vrijgeleide om de wetten en voorschriften van het land waar men werkt niet te respecteren. Het EOG werkt samen met de nationale autoriten om de handhaving van hun wetgeving te vereenvoudigen en misbruik rond voorrechten en immuniteiten te voorkomen. Het Gerecht kan de immuniteiten van rechters, griffiers en personeel opheffen.

De staten moeten de aankomst, het vertrek en het verblijf van mensen met officiële taken binnen het EOG en mensen die door het EOG worden opgeroepen zo makkelijk mogelijk laten verlopen.

Het protocol voorziet in een geschillenregeling.

Het Vlaams goedkeuringsdecreet van 1 maart 2019 treedt in werking op 23 maart 2019. Eerder zijn ook al de goedkeuringen van de Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest gepubliceerd. Het protocol is nog niet in werking.

Bron: Decreet van 1 maart 2019 houdende instemming met het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van het Eengemaakt Octrooigerecht, ondertekend te Brussel op 29 juni 2016, BS 13 maart 2019
Zie ook:
Overeenkomst van 19 december 2013 betreffende een eengemaakt octrooigerecht
Ilse Vogelaere
  58