Vlaanderen akkoord met nieuwe regels voor Benelux-parlement

Op 20 januari 2015 hebben België, Luxemburg en Nederland een verdrag afgesloten over de Benelux Interparlementaire Assemblee, de vroegere Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad. De naamswijziging is niet het enige nieuwe. De onderwerpen die het parlement kan behandelen breiden uit en het wordt ook beter geïnformeerd over de beleidsprioriteiten van de Benelux Unie. Belangrijke nieuwigheid is dat het parlement nu ook vragen kan stellen.

Naamswijziging

De Benelux Interparlementaire Assemblee is de nieuwe naam voor de sinds 1955 opgerichte Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad. De drie verdragsluitende partijen vinden dat die naam de bevoegdheden van het Benelux-parlement beter weerspiegelt.

Vertegenwoordiging gemeenschappen en gewesten

Het nieuwe verdrag formaliseert de vertegenwoordiging van de gewesten en de gemeenschappen in de assemblee. Voor België zetelen er 21 parlementsleden, aangewezen door het federaal parlement en de gemeenschappen en gewesten.

Onderwerpen

Het Benelux-parlement kan het over verschillende onderwerpen hebben. Meer bepaald over:

  • de grensoverschrijdende samenwerking, en dit op alle niveaus;
  • de economische unie, zowel over haar voortbestaan als over haar verdere ontwikkeling;
  • de duurzame ontwikkeling;
  • de samenwerking op het vlak van justitie en binnenlandse zaken;
  • de externe samenwerking van de Benelux Unie met andere landen en deelstaten;
  • de samenwerking tussen Nederland, België en Luxemburg op het vlak van hun buitenlands beleid en voor Europese vraagstukken.

Het parlement kan ook andere vraagstukken bespreken, als twee derde van zijn leden daarmee instemmen.

Advies

Over al die onderwerpen kan het parlement beraadslagen. En advies geven – onder meer via aanbevelingen – aan het Benelux Comité van Ministers. Het kan ook de betrokken regeringen adviseren.

Schriftelijke vragen

Het parlement kan schriftelijke vragen stellen aan het Benelux Comité van Ministers. En aan de regeringen wanneer zij bij een bepaald vraagstuk gezamenlijk betrokken zijn. Het parlement kan een termijn stellen waarbinnen het een antwoord wil.

Regeringsvertegenwoordiger

Het parlement kan de regeringen voorstellen om een vertegenwoordiger af te vaardigen naar een volgende bijeenkomst.

Beleidsprioriteiten

Het Benelux Comité van Ministers moet – bij de start van elk nieuw voorzitterschap – zijn beleidsprioriteiten meedelen aan het parlement. Dit is een volledig nieuw informatieplicht van het comité. Het parlement bespreekt die prioriteiten.

Verslag werkprogramma

De Benelux Unie brengt – via de secretaris-generaal – verslag uit bij het parlement over de voortgang en uitvoering van het meerjarig Gemeenschappelijk Werkprogramma en het jaarplan. Tot nu was dat een opdracht van de regeringen van de Benelux-landen.

Het secretariaat-generaal coördineert de werkzaamheden tussen het parlement en het Benelux Comité van Ministers.

De parlementaire vergaderingen zijn toegankelijk voor het college van secretarissen-generaal van de Benelux-Unie. Dat bestaat uit de secretaris-generaal zelf en twee adjuncten.

Bijeenkomsten

Het parlement komt minstens een keer per jaar samen. En in principe drie keer per jaar. Maar een maximum is er niet.

De voorzitter roept het parlement samen telkens wanneer de meerderheid van zijn leden dat wil of wanneer de regeringen van minstens twee Benelux-landen dat vragen.

De vergaderingen zijn openbaar. Gesloten deuren kunnen alleen op vraag van de voorzitter of van negen parlementsleden.

Meerderheid

Om besluiten - die eigenlijk adviezen zijn - te kunnen nemen, moet de meerderheid van de leden aanwezig zijn. Elke nationale delegatie moet in de vergadering vertegenwoordigd zijn. Tot nu was een tweederde meerderheid nodig.

Het parlement beslist bij gewone meerderheid.

Inwerkingtreding

Het nieuwe verdrag treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na de neerlegging van de derde – en laatste - akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring bij de secretaris-generaal van de Benelux Unie.

Tot zolang blijft het verdrag van 5 november 1955 over de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad van toepassing.

Bron:Verdrag van 20 januari 2015 over de Benelux Interparlementaire Assemblee, ondertekend te Brussel op 20 januari 2015, BS 14 augustus 2015Bron:Decreet van 17 juli 2015 houdende instemming met het Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee, ondertekend te Brussel op 20 januari 2015, BS 14 augustus 2015

Ilse Vogelaere

Decreet houdende instemming met het Verdrag over de Benelux Interparlementaire Assemblee, ondertekend te Brussel op 20 januari 2015

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 14/08/2015

Gepubliceerd op 17-08-2015

  133