Vlaamse steun voor open erfgoed (diversebepalingenbesluit OE)

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie

De Vlaamse regering neemt maatregelen om het open erfgoed-label een grotere bekendheid te geven. Open erfgoed bestaat uit beschermde goederen of erfgoedlandschappen die opengesteld worden voor het publiek en die daarom het label ‘open erfgoed’ kregen van het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Tot nu kon een goed of landschap alleen maar het label van open erfgoed krijgen met een beheersplan, maar het jongste diversebepalingenbesluit schrapt die link. De zakelijkrechthouder of gebruiker van het goed kan vanaf nu dus ook een aanvraag tot erkenning indienen zonder beheersplan. Maar als hij later een premie wil krijgen, zal de eigenaar of gebruiker toch nog een beheersplan moeten opstellen.

De Vlaamse regering vereenvoudigt ook de erkenningsvoorwaarden en brengt het aantal criteria waaraan het goed moet voldoen terug van 8 naar 4. Een beschermd goed, een erfgoedlandschap of een representatief onderdeel daarvan kan vanaf nu erkend worden als open erfgoed, als de locatie aan elk van de volgende voorwaarden voldoet:
  1. de openstelling geeft de bezoeker inzicht in de erfgoedwaarden, erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van het goed in hun maatschappelijke context;
  2. de openstelling richt zich op minstens 2 verschillende doelgroepen;
  3. de openstelling is inspirerend voor Vlaanderen en voor een ruimer gebied, op de volgende vlakken:
    • de manier waarop, en de frequentie waarmee de locatie wordt opengesteld en de keuzes die daarbij worden gemaakt;
    • de wijze van beheer van de site (incl. publiekswerking);
    • de netwerking en de complementariteit met andere sites die erkend zijn als open erfgoed;
  4. het goed is integraal toegankelijk voor bezoekers (in de mate dat de beschermingsverplichtingen dat toelaten).

De verplichting om het open erfgoed gedurende ten minste 300 uren per jaar en gedurende ten minste 50 dagen in 10 jaar open te stellen, geldt alleen nog voor open erfgoed waarvoor een verhoogde premie werd aangevraagd.

Nog nieuw is dat het Agentschap Onroerend Erfgoed zélf het initiatief kan nemen om een locatie die aan de voorwaarden voldoet, als open erfgoed te laten erkennen. Uiteraard moet de eigenaar daarmee akkoord gaan.

Een erkenning als open erfgoed blijft vanaf nu 12 jaar geldig. De erkenning wordt stilzwijgend verlengd, behalve als de beheerder of zakelijkrechthouder vóór het verstrijken van de termijn vraagt om de erkenning in te trekken. Het agentschap kan de erkenning ook intrekken als de locatie niet meer aan de voorwaarden voldoet.
Open erfgoed dat nu is opgenomen in een goedgekeurd beheersplan, blijft erkend zolang het beheersplan loopt. De erkenning wordt daarna automatisch stilzwijgend verlengd voor 12 jaar, tenzij de beheerder of zakelijkrechthouder het agentschap schriftelijk heeft laten weten dat hij het goed niet meer wil openstellen voor het publiek.

Van toepassing
Vlaams gewest. Vanaf 1 januari 2019.

Bron: Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2018 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015 en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van de stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is naar aanleiding van de ex-post evaluatie, BS 27 december 2018 (art. 1, art. 74,§2, art. 76, §2, art. 91-92 en art. 113, art. 115-117, art. 153 en art. 159, 2° van het diversebepalingenbesluit OE).
Zie ook:
Carine Govaert
  66