Vlaamse rulingdienst sinds 14 augustus 2015 (art. 36-37 en 47 Reparatiedecreet VCF)

Sinds 14 augustus 2015 is het ook mogelijk om bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een aanvraag tot een voorafgaande beslissing (ruling) in te dienen.

De Vlaamse overheid heeft immers een ‘Vlaamse Rulingdienst’ (besluitvormingsorgaan) opgericht. Dat zal zich bij voorafgaande beslissing uitspreken over alle aanvragen die uitsluitend gaan over de toepassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Daarnaast zal hij een bindend advies verstrekken aan de Federale Rulingdienst bij vragen over situaties of verrichtingen waarvoor deels de ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’ en deels de Federale Rulingdienst bevoegd is.

Dat ook Vlabel rulings gaat afleveren, is een gevolg van de zesde staatshervorming. Daarbij werden de erf- en schenkbelasting overgeheveld van de federale overheid naar het Vlaams Gewest. De Federale Rulingdienst (Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken) kan daardoor geen rulings meer afleveren m.b.t. de erf- en schenkbelasting.

Voorafgaande beslissing

Een ‘voorafgaande beslissing’ (ruling) is een juridische handeling waarbij de ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’ vaststelt hoe een bepaling die in de VCF staat, wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. De voorafgaande beslissing mag geen vrijstelling of vermindering van de belasting tot gevolg hebben.

Het Reparatiedecreet VCF voegt de regels over de oprichting van de Vlaamse Rulingdienst toe aan ‘Titel 3 Inning en invordering’ van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, in een nieuw “Hoofdstuk 22 – Voorafgaande beslissingen over de materies en bepalingen vervat in deze codex” (art. 3.22.0.0.1. en art. 3.22.0.0.2., VCF).

Aanvraag ruling

De aanvraag om een voorafgaande beslissing moet schriftelijk gericht worden aan de Vlaamse Belastingdienst, Vaartstraat 16, 9300 Aalst.Weldra zal de aanvraag ook via een specifiek e-mailadres kunnen gebeuren.

De aanvraag moet gemotiveerd zijn en volgende gegevens bevatten:

 • de identiteit van de aanvrager, en die van de betrokken partijen en derden;
 • de volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting;
 • de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan.

Bij de aanvraag moet ook een kopie gevoegd worden van de aanvragen die voor hetzelfde onderwerp zijn ingediend bij de fiscale overheden van de EU-lidstaten of van derde staten waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft gesloten, en van de beslissingen over die aanvragen.

Zolang er geen beslissing is genomen, moet de aanvraag aangevuld worden met elk nieuw element dat betrekking heeft op de voorgenomen situatie of verrichting.

Besluitvormingsorgaan

De rulingaanvraag wordt onderzocht door een besluitvormingsorgaan dat bestaat uit volgende ambtenaren van de ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’:

 • de leidend ambtenaar (van Vlabel), die optreedt als voorzitter;
 • het afdelingshoofd van de afdeling bevoegd voor de taxatie van de erf- en registratiebelastingen;
 • het afdelingshoofd van de afdeling bevoegd voor de regelgeving inzake de erf- en registratiebelastingen;
 • maximaal 4 personeelsleden met minstens de graad van adviseur of directeur;
 • een personeelslid dat optreedt als secretaris.

Het besluitvormingsorgaan beslist geldig als minstens 5 leden aanwezig zijn. Er wordt beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Kan de leidend ambtenaar een vergadering niet voorzitten, dan kan het afdelingshoofd van de afdeling bevoegd voor de regelgeving inzake de erf- en registratiebelastingen hem vervangen als voorzitter van de vergadering.

Antwoord- en beslissingstermijn

Uiterlijk binnen de 15 werkdagen vanaf het ogenblik dat de aanvraag volledig is, licht de ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’ de aanvrager in over de vastgestelde antwoordtermijn.

De voorafgaande beslissing wordt meegedeeld aan de aanvrager binnen de 3 maanden vanaf de datum van de indiening van de aanvraag. De ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’ en de aanvrager kunnen onderling overeenkomen om deze termijn te wijzigen.

Geen ruling voor…

Een voorafgaande beslissing kan niet worden genomen als:

 • de aanvraag betrekking heeft op situaties of verrichtingen die op fiscaal vlak al het voorwerp uitmaken van een administratieve bezwaarprocedure of van een gerechtelijke handeling tussen de ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’ en de aanvrager;
 • het nemen van een voorafgaande beslissing niet aangewezen is of zonder uitwerking is op grond van de wettelijke of reglementaire bepalingen, die in de aanvraag aangevoerd zijn; Meer bepaald kan er geen voorafgaande beslissing worden genomen over:
  • de belastingtarieven en de berekening van de belastingen;
  • de bedragen en de percentages;
  • de aangifte, het onderzoek en de controle, het gebruik van bewijsmiddelen, de aanslagprocedure, de rechtsmiddelen, de rechten en voorrechten van de Vlaamse schatkist, de termijnen, de verjaring, het beroepsgeheim, de inwerkingtreding, de aansprakelijkheid en de plichten van sommige openbare ambtenaren, andere personen of bepaalde instellingen;
  • de bepalingen waarvoor een specifieke erkennings- of beslissingsprocedure is ingesteld;
  • de bepalingen of gebruiken die overleg met of raadpleging van andere autoriteiten instellen en waarvoor de ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’ niet bevoegd is om zelf of unilateraal een standpunt in te nemen;
  • de bepalingen die sancties, boetes, belastingverhogingen en -vermeerderingen instellen;
  • de forfaitaire grondslagen van aanslag;
 • de aanvraag betrekking heeft op de toepassing van de VCF betreffende invordering en vervolgingen.

Ruling voor 5 jaar

De voorafgaande beslissing wordt getroffen voor maximum 5 jaar (behoudens in de gevallen waarin het voorwerp van de aanvraag dat rechtvaardigt).

De ruling bindt de ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’ voor de toekomst. Het Reparatiedecreet VCF somt de uitzonderingen op deze regel op (art. 3.22.0.0.1., § 4).

Elke aanvraag die ingediend is bij de fiscale overheden van een EU-lidstaat of een derde staat waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten tijdens de periode waarin de voorafgaande beslissing wordt toegepast, én elke beslissing die daarmee verband houdt, moeten onverwijld worden meegedeeld aan de ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’.

Publicatie op website

De voorafgaande beslissingen zullen op anonieme wijze gepubliceerd op de website van de ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’.

Bindend advies bij gemengd dossier

De ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’ zal een bindend advies verstrekken aan de Federale Rulingdienst (Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken ) bij vragen over situaties of verrichtingen waarvoor deels de ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’ en deels de Federale Rulingdienst bevoegd is. Dit bindend advies tot voorafgaande beslissing heeft ten aanzien van de aanvrager dezelfde waarde als de voorafgaande beslissing.

Het bindend advies wordt verstrekt door het besluitvormingsorgaan (zie hoger).Het mag geen vrijstelling of vermindering van de belasting tot gevolg hebben.

In werking

De Vlaamse Rulingdienst kan opgericht worden vanaf 14 augustus 2015.

De Vlaamse Regering moet nog wel de inwerkingtredingsdatum van artikel 3.22.0.0.2. van het Reparatiedecreet VCF vastleggen. Dat artikel bevat de regeling waarbij de Vlaamse Rulingdienst een bindend advies zal verstrekken aan de Federale Rulingdienst bij vragen over situaties of verrichtingen waarvoor deels de ‘bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie’ en deels de Federale Rulingdienst bevoegd is.

Bron:Decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14 augustus 2015 (Reparatiedecreet VCF) (art. 36-37 en art. 47, 4°)
Zie ook:Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013 (VCF) (art. 3.22.0.0.1. en art. 3.22.0.0.2.)

Christine Van Geel

Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 14/08/2015

Gepubliceerd op 27-08-2015

  95