Vlaamse Regering zorgt opnieuw voor regularisatie van gesubsidieerde contractuelen

In het regeerakkoord 2014-2019 heeft de Vlaamse Regering het engagement geformuleerd om gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) te regulariseren. Ze doet dat nu met een nieuw regularisatiebesluit.

Machtiging

Een programmadecreet van 19 december 2014 heeft de Vlaamse Regering gemachtigd om voor het stelsel van de gesco’s een regeling uit te werken die de bestaande arbeidsplaatsen regulariseert of laat uitdoven. De decreetgever verwijst daarbij naar de bepalingen die dit stelsel hebben ingericht.

Het stelsel van de gesco’s is een oudere tewerkstellingsmaatregel die via subsidiëring de tewerkstelling van bepaalde categorieën van werknemers bij plaatselijke besturen bevordert.

Contingentgesco’s

Het stelsel werd steeds minder gebruikt als activeringsmaatregel en dus heeft de Vlaamse Regering de machtiging vorig jaar gebruikt om vanaf 1 april 2015 een regularisatie door te voeren bij de zogenaamde ‘contingentgesco's’, die tewerkgesteld zijn met een contingentovereenkomst.

Dit betekent dat de bijzondere regeling voor gesco’s en de tegemoetkomingen voor de plaatselijke besturen die die gesco’s aanwerven, verdwijnen. En de lopende overeenkomsten voor de aanwerving van gesco’s met premies werden stopgezet. Het regularisatiebesluit zorgt er wel voor dat het plaatselijk bestuur een premie krijgt om de regularisatie te vergoeden.

Nieuwe regularisatie

Nu is er opnieuw een regularisatiebesluit verschenen. Deze keer gaat het om een ruimere regularisatie en uitdoving. Maar het wijzigingsdecreet dat moet zorgen voor de rechtsgrond voor het nieuwe regularisatiebesluit, is nog niet verschenen …

Uit de toelichting bij die tekst blijkt dat:

  • de wijzigingsbepaling tot gevolg heeft dat de regularisatiepremie zoals vastgesteld krachtens het programmadecreet van 19 december 2014, en die nominaal 95% van de betrokken loonsubsidie en de werkgeversbijdragevermindering omvat, niet langer kan worden beschouwd als een vast en decretaal afdwingbaar subsidierecht voor de werkgever;
  • de wijzigingsbepaling de Vlaamse Regering machtigt om ‘projectgesco-overeenkomsten’ met werkgevers te beëindigen wanneer die, gelet op hun aard, de omvang en doelstelling van de overeenkomst, niet langer overeenstemmen met de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering;
  • de Vlaamse Regering hier zal moeten voorzien in een gepaste beëindigingsregeling die onder meer rekening houdt met het profiel van de werknemers en het sociaal passief van de getroffen werkgevers.

Uit de verwijzingen in het nieuwe besluit van 18 december 2015 blijkt dat het gaat om arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die tewerkgesteld zijn met volgende overeenkomsten:

  • de projectovereenkomstendie tussen de minister en het plaatselijk bestuur worden gesloten met het oog op de aanwerving van gesubsidieerde contractuelen met premies en de aanwerving van langdurig werkloze jongeren;
  • een paar types van overeenkomsten die opgenomen zijn in het besluit van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van de gisco’s: o.a. de overeenkomst die tussen de minister en de werkgever wordt gesloten met het oog op de aanwerving van gesco’s met premies, de opleidingsovereenkomsten voor gesco’s in opleidingsprojecten en de overeenkomsten voor een topsportproject.

‘Uitdoving’ wordt hier omschreven als ‘het verbod voor de werkgever om de zittende werknemer die uit dienst treedt of met pensioen gaat te vervangen’. En de ‘regularisatie’ impliceert dat de tegemoetkomingen voor de werkgever en de bijzondere rechtspositieregeling van de gesco’s worden opgeheven, en dat de lopende overeenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en de werkgever worden stopgezet.

Subsidie

Het besluit somt de tewerkstellingen op die geregulariseerd of beëindigd worden of die uitdoven. Men heeft het telkens over de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen die werken met overeenkomsten met werkgevers als vermeld in bijlage 1 tot 5, maar die bijlagen zijn niet verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2015! De inwerkingtreding verloopt gefaseerd op 1 juli 2015, 1 april 2016, 1 juli 2016 en op 1 januari 2016 – afhankelijk van het type van gesubsidieerde tewerkstelling. De algemene datum van inwerkingtreding is 1 januari 2016.

Net als bij de vorige regularisatie wordt er een subsidie toegekend om de beëindiging of de regularisatie te vergoeden.

De Vlaamse minister die na de regularisatie bevoegd wordt voor de ex-gesco’s stelt het subsidiebedrag vast. Daarbij houdt hij voor zijn beleidsdomein rekening met de aard, de omvang en de doelstelling van de activiteiten van de werkgever. Voor projecten die worden beëindigd, is er sprake van een subsidie per tewerkgestelde gesubsidieerde werknemer. De subsidie omvat 3 maanden van de huidige loonsubsidie voor elke aangevatte vijfjarige anciënniteitsperiode die de werknemer als gesubsidieerde contractueel bij de werkgever in dienst is. De minister stelt het subsidiebedrag vast.

Geen doelgroepverminderingen

Globaal genomen treedt het besluit van 18 december 2015 in werking op 1 januari 2016.

Voor de personeelsleden die vóór de inwerkingtreding van dit besluit in dienst zijn getreden als gesco, kan de werkgever die een subsidie krijgt geen doelgroepverminderingen en geen geactiveerde uitkeringen krijgen. Men verwijst naar de doelgroepvermindering, de werkuitkering en de herinschakelingsuitkering.

De werkgever kan ook geen aanspraak maken op die voordelen voor een werknemer die hij binnen een periode van 12 maanden na beëindiging van de vorige arbeidsovereenkomst weer in dienst neemt, als de werkgever voor deze periode van tewerkstelling de voordelen als gesubsidieerde contractueel genoten heeft.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, 14°, 15° en 36°, van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, BS 29 december 2015
Zie ook: — Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, BS 30 december 2014 (art. 76 en 108 PD 2015) — Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 houdende regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een contingentovereenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, BS 25 maart 2015 — Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, BS 23 december 1993— Besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, BS 23 december 1993

Steven Bellemans

Besluit van de Vlaamse Regering tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, 14°, 15° en 36°, van het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 07-01-2016

  244