Vlaamse Regering omschrijft ‘principes van goed bestuur’ bij toepassing kunstendecreet

Het kunstendecreet van 13 december 2013 bevat een luik dat het toezicht op de subsidieaanwending regelt. De subsidieontvanger moet voldoen aan de subsidievoorwaarden. Hij moet bijvoorbeeld een volledig verantwoordingsdossier indienen.

De Vlaamse overheid somt ook bijkomende voorwaarden op die gelden voor een ontvanger van een andere subsidie dan een beurs. Indien de subsidieontvanger een werkingssubsidie ontvangt, moet hij onder andere zorg dragen voor het eigen archief. Er moet sprake zijn van een ‘professionele organisatie’ en de principes van goed bestuur moeten nageleefd worden.

De Vlaamse Regering heeft die principes van goed bestuur nu vastgelegd in een besluit van 4 december 2015. Het gaat om 10 principes, voor zover de organisaties over de desbetreffende organen beschikken. Enkele voorbeelden: de organen functioneren in een kader van wederzijdse controle en evenwicht, er is een huishoudelijk reglement met een deontologische code en de functionele verhoudingen tussen de raad van bestuur en de algemene vergadering, en de mandaten van de leden van de raad van bestuur zijn beperkt in de tijd, met een raadpleegbaar rooster van aanstellen en aftreden.

Indien de subsidieontvanger een gemeente, een OCMW, een provincie of een district is, gelden aparte principes van goed bestuur, al zijn er heel wat overlappingen.

Let op! Afwijkingen zijn mogelijk mits hiervoor een aanvaardbare verklaring wordt gegeven die aanvaard wordt door de adviescommissie Kunsten.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende de nadere bepaling van de principes van goed bestuur in het kader van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten, BS 30 december 2015
Zie ook: Decreet van 13 december 2013 betreffende de ondersteuning van de professionele kunsten, BS 19 mei 2014 (artikel 52, §2, 3° b), van het kunstendecreet)

Steven Bellemans

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de nadere bepaling van de principes van goed bestuur in het kader van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten

Afkondigingsdatum : 04/12/2015
Publicatiedatum : 30/12/2015

Gepubliceerd op 26-01-2016

  253