Vlaamse regels voor het verwerven van titels van beroepsbekwaamheid

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid

Vlaanderen heeft het stelsel van het betaald educatief verlof omgevormd tot het ‘Vlaams opleidingsverlof’. In het decreet dat als basis dient voor deze regeling, zit ook een luik dat de regelgeving over ervaringsbewijzen aanpast om die bevoegdheid over te dragen naar de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB.

Nu zijn ook de uitvoeringsbepalingen verschenen. Ze treden retroactief in werking op 1 januari 2019, samen met de bijhorende bepalingen uit het basisdecreet. De bevoegdheid voor het ontwikkelen van de beroepscompetentieprofielen en de standaarden voor de ervaringsbewijzen was decretaal al overgedragen en dankzij het nieuwe besluit wordt de regelgeving verder afgestemd op deze overdracht. Op die manier is de continuïteit voor de ervaringsbewijzen gegarandeerd.

De titel van beroepsbekwaamheid (ervaringsbewijs) is, naast het volgen van een opleiding, een manier om competenties zichtbaar te maken en daarvoor een certificaat te krijgen. Daardoor wordt het duidelijk dat iemand de vaardigheden heeft om een bepaald beroep uit te oefenen, ongeacht hoe die vaardigheden verworven zijn.

1/ De SERV brengt advies uit over de (deel)beroepen waarvoor de aanvrager in een beoordelingsprocedure kan stappen. Het advies bevat de argumentatie voor de selectie, de benaming van de titel, de verwijzing naar het beroepsprofiel en de toekenning van een uniek volgnummer. Daarna bepaalt de minister de (deel)beroepen waarvoor een titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt.
Een overeenkomstige titel van beroepsbekwaamheid kan worden uitgereikt voor: hovenier aanleg parken en tuinen, hovenier onderhoud parken en tuinen, opleider-begeleider in bedrijven en organisaties, heftruckchauffeur en reachtruckchauffeur.

2/ De VDAB formuleert voor de titels van beroepsbekwaamheid een advies over de standaarden aan de hand waarvan de competenties worden beoordeeld. Die standaarden worden aangevuld met richtlijnen voor de beoordeling. Iedere standaard krijgt hetzelfde unieke volgnummer als de overeenkomstige titel. Daarna bepaalt de minister voor iedere titel de standaard en de richtlijnen voor de beoordeling.

3/ Wie een titel van beroepsbekwaamheid wil verwerven dient een aanvraag in bij een erkende beoordelingsinstantie die de verworven competenties beoordeelt en een verslag opmaakt. Er volgt een feedbackgesprek.
De aanvrager betaalt voor de beoordeling van de verworven competenties een vergoeding van maximaal 100 euro. Voor werkzoekenden is de beoordeling gratis.

4/ De VDAB kan voor de uitvoering van de beoordeling een beroep doen op een of meer erkende beoordelingsinstanties.
De kandidaat-beoordelingsinstantie moet vooraf per titel van beroepsbekwaamheid een erkenningsaanvraag indienen bij de dienst Erkenning en Toezicht. Er gelden strikte kwaliteitsvoorwaarden. Binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie wordt zo’n dienst opgericht. De dienst kan de erkenning van de beoordelingsinstantie intrekken. Een schorsing is ook mogelijk.

5/ De VDAB krijgt bijkomende opdrachten, zoals het vaststellen van een format voor de titels van beroepsbekwaamheid, het beheren van identificatiegegevens en het sensibiliseren van potentiële aanvragers. De VDAB zorgt voor de monitoring van de maatregelen (succes van welbepaalde titels, het aantal aanvragers, de tevredenheid over de dienstverlening …).

Tot slot noteren we een lange reeks opheffingsbepalingen. In hoofdzaak bestaande standaarden die worden opgeheven. Op de aanvragen die werden ingediend vóór 1 januari 2019, blijft het (opgeheven) besluit van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid van toepassing.

In bijlage vinden we de gedragscode voor aanvragers, begeleiders en beoordelaars van erkende beoordelingsinstanties.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, BS 26 februari 2019
Steven Bellemans
  210