Vlaamse overheid zet in op nieuw ‘lokaal streekbeleid’

De Vlaamse overheid zet stappen naar een nieuw ‘lokaal streekbeleid’ waarbij de lokale actoren van onderuit het initiatief kunnen nemen om via een partnerschap een ‘bovenlokaal streekbeleid’ uit te werken. Daardoor kunnen ze ook een grotere rol spelen in het lokaal werkgelegenheidsbeleid.

Die hervorming impliceert dat de operationele adviesopdrachten van de erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV), de sociaal-economische raad van de regio (SERR), het regionaal economisch en sociaal overlegcomité (RESOC) en het Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding (BNCTO) verdwijnen. De adviesopdracht met betrekking tot het jaarondernemingsplan van de VDAB wordt toegekend aan de provinciale werkgroepen sociale partners en de werkgroep sociale partners Brussel.

Daarom voert de Vlaamse overheid nu de nodige aanpassingen door. Met ingang van 1 september 2016 wordt het organisatiebesluit van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het uitvoeringsbesluit bij het oprichtingsdecreet van de VDAB afgestemd op de nieuwe situatie.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, wat betreft de SERR, het RESOC en het BNCTO, BS 23 december 2016

Steven Bellemans

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, e), van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, wat betreft de SERR, het RESOC en het BNCTO

Afkondigingsdatum : 25/11/2016
Publicatiedatum : 23/12/2016

Gepubliceerd op 05-01-2017

  124