Vlaamse overheid verdeelt enkele ‘sociale bevoegdheden’ na Zesde Staatshervorming

De Vlaamse regering heeft de bevoegdheden die overkomen van de federale overheid verdeeld over haar administratie. Ze worden ingeschreven in het besluit van 3 juni 2005 dat de Vlaamse administratie organiseert.

1/ Binnen het beleidsdomein ‘diensten voor het algemeen regeringsbeleid’: de stelsels van alternerend leren.

Uit het regeerakkoord blijkt dat er een eenduidig juridisch kader voor de verschillende vormen van werkplekleren en alternerend leren en werken zou komen, met duidelijke rechten en plichten voor alle betrokkenen. De administratieve formaliteiten en financiële consequenties voor scholen en bedrijven worden tot een absoluut minimum beperkt.

2/ Binnen het beleidsdomein ‘welzijn, volksgezondheid en gezin’: gezinsbijslagen.

Uit het regeerakkoord blijkt dat er een gelijke basiskinderbijslag zou komen ‘omdat elk kind gelijk is’. De rangorderegeling en de leeftijdstoeslag zouden worden afgeschaft, maar de toeslag voor kinderen met bijzondere zorgnoden en voor wezen zou wel blijven bestaan. Er zou ook een sociale toeslag komen voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen, waarbij men rekening houdt met de gezinsgrootte.

De Vlaamse overheid neemt zo snel mogelijk de uitbetaling van de gezinsbijslag over van FAMIFED. Dat is het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, de opvolger van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW). Om de overdracht vlot te laten verlopen, werden de verschillen tussen de kinderbijslagregelingen voor werknemers en zelfstandigen al zoveel mogelijk weggewerkt. Met één wettelijk kader voor werknemers én zelfstandigen: de ‘algemene kinderbijslagwet’ (AKBW) die globaal genomen in werking getreden is op 30 juni 2014.

3/ Binnen het beleidsdomein ‘werk en sociale economie’: de dienstencheques.

De regionalisering van deze materie geeft volgens het regeerakkoord ‘een blijvende impuls aan de werkzaamheidsgraad door de werkenden te ondersteunen in hun combinatie arbeid-privé’. Dienstencheques zijn ook een belangrijk instrument in de strijd tegen zwartwerk en bij de activering van laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden.

De verplichting om 60% werkzoekenden of leefloners aan te werven, zou verdwijnen, ‘na uitwerking van afdoende alternatieven om de toeleiding van werkzoekenden naar het dienstencheque-circuit te verzekeren’.

Juridisch gezien is de bevoegdheidsoverdracht ingegaan op 1 juli 2014. Maar in de praktijk gaat het wat langzamer omdat er ook mensen en middelen moeten worden overgedragen.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2014 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming, BS 30 juli 2014
Zie ook: “Vooruitgaan verbinden vertrouwen” – Regeerakkoord Vlaamse regering 2014 – 2019, 24 juli 2014

Steven Bellemans

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, wat betreft de verdeling van de bevoegdheden, overgedragen in het kader van de zesde staatshervorming

Afkondigingsdatum : 20/06/2014
Publicatiedatum : 30/07/2014

Gepubliceerd op 31-07-2014

  137