Vlaamse instemming met zetelakkoord tussen België en Interpol

België en Interpol hebben in oktober 2014 een zetelakkoord afgesloten dat het personeel van Interpol en de ambtenaren van het verbindingsbureau in Brussel een aantal voorrechten en immuniteiten toekent die noodzakelijk zijn voor de onafhankelijkheid en goede werking van de organisatie. Vlaanderen heeft alvast formeel ingestemd met dat akkoord.

Ratificatie nog niet in zicht

Maar vooraleer de federale overheid het akkoord internationaal kan ratificeren, is de instemming van alle gewesten nodig. En voorlopig is alleen de Vlaamse instemmingsakte in het Staatsblad verschenen.

Opvallend, het Vlaamse instemmingsdecreet heeft retroactief uitwerking vanaf 1 januari 2012, de dag waarop ook het Zetelakkoord zelf in werking treedt. Die datum werd door de partijen gekozen omdat het Interpol-verbindingsbureau zich op dat moment officieel in Brussel heeft gevestigd.

Rechten en immuniteiten

Het zetelakkoord bepaalt onder meer dat de vertegenwoordigers van de lidstaten, het personeel van het Secretariaat-generaal, de leden van het Uitvoerend Comité en hun delegatie en de personen met een functie bij de Commissie van Toezicht bij de uitoefening van hun taken en tijdens de reizen van en naar de vergaderplaats voorrechten en immuniteiten genieten. Zo kunnen ze niet gearresteerd worden, zijn ze niet onderworpen aan de maatregelen tot beperking van immigratie, genieten ze fiscale vrijstellingen, zijn hun documenten onschendbaar, enz. Dezelfde rechten en immuniteiten worden toegekend aan het hoofd van het Brusselse verbindingsbureau en zijn adjunct. De ambtenaren van het Bureau genieten onder meer van vrijstelling van belastingen op salarissen, emolumenten en vergoedingen, vrijstelling van rechtsvervolging en onschendbaarheid voor officiële papieren en documenten. Ze hebben het recht om binnen het jaar na hun indiensttreding hun meubelen en voertuig vrij van douanerechten en btw in te voeren. In een uitwisseling van brieven die integraal deel uitmaken van het zetelakkoord worden de voorwaarden vastgelegd waaronder de Belgische autoriteiten de door de organisatie ingevoerde afhouding als een interne belasting kunnen erkennen.

De socialezekerheidsclausule die normaalgezien in een klassiek zetelakkoord wordt opgenomen, werd op vraag van Interpol weggelaten.

Impact op Vlaanderen

Het Zetelakkoord heeft betrekking op Vlaamse bevoegdheden zoals huiszoekingen, onteigening, de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten en eventuele gewestelijke belastingen (onroerende voorheffing, registratierechten). De impact van de bepalingen zal eerder beperkt zijn aangezien het verbindingsbureau zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt. Maar het is niet uitgesloten dat de personeelsleden die onder het toepassingsgebied van het Zetelakkoord vallen rechtshandelingen stellen in Vlaanderen of hier wonen.

Bron:Decreet van 30 oktober 2015 houdende instemming met het zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie - INTERPOL (O.I.C.P. - INTERPOL), ondertekend te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014, BS 26 november 2015.
Zie ook Ontwerp van decreet houdende instemming met het zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie – INTERPOL (O.I.C.P. – INTERPOL), ondertekend te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014, Vl. Parl. 2015, nr. 393.

Laure Lemmens

Decreet houdende instemming met het zetelakkoord, met uitwisseling van brieven, tussen het Koninkrijk België en de Internationale Organisatie voor Criminele Politie INTERPOL (O.I.C.P. INTERPOL), ondertekend te Lyon op 14 oktober 2014 en te Brussel op 24 oktober 2014

Afkondigingsdatum : 30/10/2015
Publicatiedatum : 26/11/2015

Gepubliceerd op 26-11-2015

  153