Vlaamse departements- en IVA-hoofden krijgen meer ruimte bij plaatsen overheidsopdrachten

De departementshoofden en hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid krijgen vanaf volgend jaar meer ruimte bij het plaatsen van overheidsopdrachten. De Vlaamse regering heeft een aantal drempelbedragen gevoelig opgetrokken. Maar ze krijgen ook de mogelijkheid om zelf raamovereenkomsten te plaatsen en opdrachten te gunnen in het kader van raamovereenkomsten.

De delegaties maken deel uit van een volledig nieuw kader waarin de bevoegdheden van de departementshoofden en IVA-hoofden samen worden behandeld. Momenteel bestaan er nog 2 aparte delegatiebesluiten.

Plaatsen overheidsopdrachten en raamovereenkomsten

Vanaf 1 januari 2016 gelden volgende drempelbedragen voor de overheidsopdrachten en raamovereenkomsten die door de departementshoofden en IVA-hoofden geplaatst worden:

 Aanbesteding en offerteaanvraag (vereenvoudigde) Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking of concurrentiedialoog Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Werken 13 miljoen euro 6,5 miljoen euro 1,3 miljoen euro
Leveringen 8 miljoen euro 4 miljoen euro 800.000 euro
Diensten 2,4 miljoen euro 1,2 miljoen euro 240.000 euro

De drempels voor overheidsopdrachten met openbare aanbestedingen zijn daarbij ongewijzigd. Maar heel wat andere bedragen zijn gestegen. De Vlaamse regering wil de departementshoofden en IVA-hoofden daarmee meer bewegingsruimte geven. Momenteel geldt bij overheidsopdrachten voor werken bijvoorbeeld maxima van 2 miljoen euro (beperkte aanbesteding) en 1,2 miljoen euro voor leveringen.

De grensbedragen hebben betrekking op

  • het goed te keuren offertebedrag als het gaat om de beslissing tot gunning, plaatsing of niet-plaatsing;
  • de geraamde waarde van de opdracht voor alle voorbereidende beslissingen.

Voor concessies voor openbare werken geldt een drempel van 13 miljoen euro. Dat maximum geldt ook voor werkenwedstrijden. Voor ontwerpenwedstrijden bij overheidsopdrachten voor diensten, inclusief de plaatsing van de erop volgende dienstopdracht is het maximum 2,4 miljoen euro.

Uitvoering overheidsopdrachten

De departementshoofden en IVA-hoofden zullen ook nog steeds beslissingen kunnen nemen over de uitvoering van overheidsopdrachten. Voor beslissingen met een financiële weerslag is hun bevoegdheid beperkt tot het voorwerp van de opdracht en tot een gezamenlijke maximale financiële weerslag van 15% van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

Opdrachten in kader van raamovereenkomst

De Vlaamse regering laat de departementshoofden en IVA-hoofden ook toe om opdrachten te gunnen in het kader van een raamovereenkomst. Maar opnieuw gelden er drempelbedragen. De opdrachten zijn beperkt tot 6,5 miljoen euro voor werken, 4 miljoen euro voor leveringen en 1,2 miljoen euro voor diensten.

Als de opdracht bestaat uit continue prestaties, zoals de exploitatie en recurrent onderhoud, dan geldt de delegatie zonder beperking van het bedrag.

Dadingen voor rechtsgedingen

De departementshoofden en IVA-hoofden kunnen vanaf 2016 ook zelf dadigen, minnelijke schikkingen en schulderkenningen aangaan. Maar alleen als ze daarbij maximum 1,5 miljoen euro uitgeven voor werken, 400.000 euro voor leveringen en 100.000 euro voor diensten.

Onroerende goederen

Verder blijven de departementshoofden en IVA-hoofden bevoegd om beslissingen te nemen over de verwerving, de bouw, het beheer, de exploitatie, het onderhoud en de vervreemding van onroerende goederen en infrastructuren.

Subdelegatie

De departementshoofden en IVA-hoofden kunnen de gedelegeerde bevoegdheden verder subdelegeren aan hun personeelsleden. Die subdelegatie kan door middel van besluiten worden ingeperkt. Elke subdelegatie vraagt bovendien een besluit van de secretaris-generaal of de administrateur-generaal al naargelang het geval. Dat besluit wordt, zoals dat nu al gebeurt, gepubliceerd in het Staatsblad.

De bevoegdheden kunnen ook worden uitgevoerd door het personeelslid dat de functie van departementshoofd of IVA-hoofd uitoefent bij diens afwezigheid of verhindering.

1 januari 2016

Het besluit van 30 oktober 2015 treedt in werking op 1 januari 2016. Op dat moment worden de vorige delegatiebesluiten van 10 oktober 2003 opgeheven.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, BS 24 november 2015.
Zie ook Besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, BS 1 december 2003. Besluit van de Vlaamse regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen van de Vlaamse ministeries, BS 1 december 2003.

Laure Lemmens

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen

Afkondigingsdatum : 30/10/2015
Publicatiedatum : 24/11/2015

Gepubliceerd op 25-11-2015

  184